Ukrainian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Тел.: +38 044 24576 08 (приймальня)

Тел.: +38 044 24576 00 (бухгалтерія)

Факс: +38 044 24576 08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2000
 1. Golovko A. Immunoprophylaxis of animal salmonellosis: principles of vaccines development/ A. Golovko, V. Ushkalov, Y. Didok // Ladwirtshaft: Wissenschaft und Praxis: III Symposium Ukrain-Osterreich, Tschernivci, 14-16 Sept. 2000. - 2000. - P.75
 2. Акименко Л.І. Інформаційно-облікова база даних про штами мікрорганізмів, що патогенні для тварин/ Л.І. Акименко, О.Ф. Блоцька, Н.А. Пархоменко // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 12-13
 3. Бімастин. Лікування маститів у корів/ А.М. Головко, В.Я. Вечтомов, А.А. Кузьмін, С.А. Гуж-винська, В.А. Макєєв, І.В. Короваєва // Наук. вісн. НАУ. -К., 2000. - Вип. 22. - C. 260-263
 4. Влияние мидийного гидролизата на биохимические показатели плазмы крови щенков/ А.Н. Головко, Ю.М. Обуховский, В.Г. Скрыпник, М.И. Долгая, В.В. Герман // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Харків, 2000. - Вип. 78. - C. 60-66
 5. Головко А.Н. Иммуногенные свойства вакцины против стрепто- и стафилоккоковых инфек-ций собак (СС-ВАК)/ А.Н. Головко, В.А. Ушкалов, В.В. Соломоненко // Ветеринарна меди-цина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 88-91
 6. Горбенко А.В. Некоторые особенности эпизоотического процесса и биологии возбудителя отчетной болезни поросят/ А.В. Горбенко, А.Н. Головко, В.А. Ушкалов // Ветеринарна ме-дицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2000. - Вип. 78 Ч. 1. - C. 70-75
 7. Действие парэнтального введения мидийного гидролизата на некоторые показатели об-щей резистентности щенков/ А.Н. Головко, Ю.М. Обуховский, М.И. Долгая, В.Г. Скрыпник // Проблеми ветеринар. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2000 р., м. Київ. -К., 2000. - C. 30-34
 8. Депонування і паспортизація штаму вірусної геморагічної хвороби кролів/ В.А. Прискока, Д.О. Котляр, Н.С. Палійчук и др // Ветеринарна медицина України. -К., 2000. - № 6. - C. 18-19
 9. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів на порозі двадцять першого століття/ В.А. Прискока, Л.І. Акименко, Ф.С Вабіщевич и др // Ве-теринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Т. 2 № 78. - C. 171-176
 10. Деякі диференціальні ознаки ентеротоксичної форми ешерихіозу телят/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов, В. Дідок, Ю.В. Дідок, І.В. Короваєва // Ветеринарна медицина України. - 2000. - № 2. - C. 32-33
 11. Екстрат м'ясний: ТУУ 46.15.433-2000/ В.А. Прискока, Т.Ф. Кисильова, Г.К. Майорова, Н.А. Пархоменко; Мінагрополітики України. -К., 2000. -23 с.
 12. Красніков Г.А. Нотатки до історії ветеринарної медицини України/ Г.А. Красніков, А.М. Го-ловко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 180-185
 13. Лечение коров больных маститами/ А.Н. Головко, В.Я. Вечтомов, А.А. Кузьмин и др // Ве-теринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 79-84
 14. Мастити у корів / А.М. Головко, В.Я. Вечтомов, С.О. Гужвинська, В.Ф. Макєєв, І.В. Короваєва // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. медицини. -Львів, 2000. - Т. 2, Ч. 1. - C. 46-47
 15. Методичні рекомендації щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи колекцій мікроорганізмів та науково-дослідних робіт в галузі мікробіології і біотехнології/ Є.К. Вовнянко, Л.І. Акименко, Т.М. Сургова и др // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 13-15
 16. Мікрофлора молока від хворих на субкліничні мастити корів/ А.М. Головко, С.О. Гужвинсь-ка, В.Я. Вечтомов, В.А. Макєєв, І.В. Короваєва // Ветеринарна медицина: Міжвідом. те-мат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 84-88
 17. Наставление по рациональному кормлению и профилактике болезней молодняка крупно-го рогатого скота: Справочно-метод. руководство/ Л.И. Подобед, В.Н. Василевский, В.П. Федоряка, А.Н. Головко, А.М. Никитин, С.В. Муляк, П.В. Орлов, Н.И. Никильбурский. -Одесса, 2000. -107 с.
 18. Пархоменко Н.А. Визначення життєздатності бактерійних музейних культур/ Н.А. Пархо-менко, І.В. Риженко // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 11-12
 19. Пархоменко Н.А. Випробування дослідного зразка оптичного стандарта мутності/ Н.А. Пар-хоменко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К., 2000. - Т. 28: Наук. конф. до 80-річчя вет. ф-ту НАУ. - C. 61-64
 20. Пархоменко Н.А. Оценка методов определения жизнеспособности бактериальных культур/ Н.А. Пархоменко // Материалы международ. конф., посвящ. 30-летию ВНИИВИПФиТ. -Воронеж, 2000. - C. 203-204
 21. ТУУ. Перевар Хоттінгера основний (середовище живильне для застосування у ветеринарній медицині)). Технічні умови. ТУУ 46.15.433-2000 (Вводяться вперше)/ В.А. При-скока, Н.А. Пархоменко, Г.К. Майорова и др. -Введ. с 21.03.2000 по 21.03.2010. -К, 2000. -23 с.
 22. Покращення якості біологічних препаратів/ В.А. Прискока, Л.І. Акименко, Ф.С Вабіщевич и др // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Т. 1 № 78. - C. 245-248
 23. Препарат для специфической профилактики стафило- и стрептококкоза у собак/ В.А. Уш-калов, А.Н. Головко, В.Г. Скрыпник, В.В. Соломоненко // Материалы 8 международного конгресса по проблемам ветеринарной медицины мелких домашних животных (6-8 апреля 2000 г., г. Москва). -М., 2000. - C. 211-212
 24. Соломоненко В.В. Этиологическая роль стафилококков и стрептококков в различных пато-логиях собак/ В.В. Соломоненко, А.Н. Головко, В.А. Ушкалов // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 78 Ч. 1. - C. 267-271
 25. Ушкалов В.А. Пути конструирования эффективных вакцин против желудочно-кишечных инфекций/ В.А. Ушкалов, А.Н. Головко // Ученые записки Витебской гос. акад. ветери-нарной медицины. -Витебск, 2000. - Т. 35 Ч. 1. - C. 29-30
 26. Ушкалов В.О. Особливості перекисного окислення ліпідів та його регуляція у крові поросят в ранньому онтогенезі за умов вакцинації/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько // Биологические механизмы старения: Тез. докл. IV междунар. симпозиума 24-27 мая 2000 г., г.Харьков. -Х., 2000. - C. 42
 27. Хімічна природа і фізико-хімічні властивості адгезивних антигенів сальмонел/ В.О. Ушка-лов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок, М.Є. Романько, М.И. Долгая // Вісн. Білоцерківського Держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2000. - Вип. 14. - C. 256-261
 28. Чайковська Л.А. Дослідження впливу поживних речовин та ендомікоризних грибів на урожайність рослин при рекультивації/ Л.А. Чайковська, І.М. Вергунова, Н.А. Пархоменко // Зб. пр. інституту землеробства. - 2000. - Вип. 12
 29. Чумаченко В.В. Біохімічні та імунологічні показники у свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2000. - № 3. - C. 42-43
 30. Чумаченко В.В. Засоби профілактики стресу в свиней/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна ме-дицина України. -К., 2000. - № 6. - C. 41-42
 31. Чумаченко В.Ю. Генетичні та імунологічні аспекти у вивченні хвороб тварин/ В.В. Чумачен-ко, В.Ю. Чумаченко // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2000. - Вип. 13 Ч. 2. - C. 200-205
 32. Штами мікроорганізмів, що патогенні для тварин, як основа біотехнологічного виробниц-тва/ В.А. Прискока, Л.І. Акименко, Ф.С Вабіщевич, О.П. Степанюк // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 27-28
 33. Щодо механізму дії ентеросорбентів при еферентних методах терапії/ П.П. Фукс, А.М. Го-ловко, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2000. - Вип. 77. - C. 313-318
2001
 1. Визначення впливу кратності тіометалоглобулінового препарату на показники крові цуце-нят // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. праць. -Х., 2001. - Вип. Ветеринарні науки: Матеріали 5-го з'їзду паразітоценологів України, 5-6 квіт. 2001 р.
 2. Випробування лікувально-профілактичної ефективності сироватки антитоксичної і антиадгезивної проти сальмонельозу та ешеріхіозу тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок, М.Є. Романько // Наук. вісн. НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 154-158
 3. Виявлення провірусної ДНК вірусу лейкозу великої рогатої худоби методом полімеразної ланцюгової реакції/ А.М. Головко, В.А. Прискока, Ф.С. Вобіщевич, В.О. Гарматюк, О.М. Дерябін // Біоресурси та віруси: Тез. доп. ІІІ Міжнар. конф., м.Київ, 11-15 верес. 2001 р.. -К., 2001. - C. 29-30
 4. Волков М.В. Біотехнологія еталону рубратоксину В/ М.В. Волков // Матеріали доповідей 1-го з'їзду токсикологів України. -К., 2001. - C. 33-34
 5. Волков М.В. Детекція охратоксину А в сироватці крові/ М.В. Волков // Тези доповідей наук. конф. проф.-викл. складу, наук. співроб. та аспірнтів. -К.: Науковий світ. - 2001. - C. 92
 6. Головко А.М. Біологічні особливості штамів збудника колібактеріозу курчат різного віку/ А.М. Головко, Т.В. Колбасіна // Біологія тварин: Наук. теорит. журн.. - 2001. - Т. 3 № 1. - C. 138-139
 7. Головко А.М. Гетероспецифические антигены: значение для ветеринарной медицины/ А.М. Головко, В.А. Ушкалов, К.И. Ребро; ХЗВІ // Ветеринарні науки: Зб. наук. праць. -Х., 2001. - Вип. 3 (31): Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Матеріали 5-го з'їзду паразитоценологів України, 5-6 квіт. 2001 р.. - C. 28-30
 8. Головко А.М. Етіотропна терапія собак при стафілококових і стрептококових інфекціях/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов, В. Соломоненко // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 6. - C. 14
 9. Горбенко А.В. Специфическая активность В-гемолизина E.coli в отношении эритроцитов различных видов животных/ А.В. Горбенко, А.М. Головко, В.О. Ушкалов // Ветеринарна ме-дицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2001. - Вип. 79 (І). - C. 106-111
 10. Десять років на сторожі якості біопрепаратів, що використовує ветеринарна медицина України/ В.А. Прискока, А.М. Головко, Ф.С Вабищевич и др // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 77-79
 11. Деякі епізоотологічні аспекти диктіокаульозу великої рогатої худоби в Україні/ М.С. Пав-ленко, Н.О. Волошина, О.П. Литвиненко, В.Ф. Галат // Науковий вісник НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 89-91
 12. Етіопатогенез маститів та засоби іх терапії у корів/ А.М. Головко, В.Я. Вечтомов, С.А. Гужвінська, В.А. Макєєв, І.В. Короваєва, В.Н. Мучкіна // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 11. - C. 20-21
 13. Інструкція щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур: № 99 від 7.12.2001 р. Зареєстровано в Мінюсті 14.12.01 р. № 59/06/ В.А. Прискока, Ф.С Вабіщевич, О.Ф. Блоцька и др. -К., 2001
 14. Лемещенко Г.П. Характеристика нового живильного середовища для глибинного культиву-вання виробничих штамів збудника трихофітії/ Г.П. Лемещенко, А.М. Головко, Д.В. Дрегаль // Наук. вісн. НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 289-29
 15. Лобов С.В. Етіологічна роль ентеробактерій при шлунково-кишкових патологіях собак і кішок/ С.В. Лобов, А.М. Головко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2001. - Вип. 79 (ІІ). - C. 11-15
 16. Пархоменко Н.А. Определение жизнеспособности музейных культур бактерий/ Н.А. Пар-хоменко // Материалы науч.-произв. конф., посвящ. 70-летию ВГНКИ, янв. 2001 г., г. Москва. - 2001. - C. 52-54
 17. Прискока В.А. Десять років на стороні якості біопрепаратів, що використовує ветеринарна медицина України/ В.А. Прискока, О.Ф. Блоцька, А.М. Головко // Наук. вісн. НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 77-80
 18. Прискока В.А. Контроль качества биопрепаратов в Украине/ В.А. Прискока, О.П. Степанюк, О.Ф. Блоцкая, Л.И. Акименко, Н.А. Пархоменко // Материалы науч.-произв. конф., по-свящ. 70-летию ВГНКИ, янв. 2001 г., г. Москва. - 2001. - C. 58-60
 19. Служение ветеринарной науке: (Страницы истории ИЭКВМ. 1922-2001 гг.), Ч.2/ Ред. П.П. Фукс, А.Н. Головко. -Х.: Золотые страницы, 2001. -364 с.: илл
 20. Ушкалов В.О. Результати випробування вакцини інактивованої субодиничної проти саль-монельозу тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 12. - C. 27-29
 21. Чумаченко В.В. Клінічні та гематологічні показники у поросят при відлучному стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. -Дніпропетровськ, 2001
 22. Чумаченко В.В. Стресова реакція у поросят при різних методах формуваннях груп на до-рощування/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 8. - C. 44-45
 23. Чумаченко В.В. Стресовий стан у поросят в залежності від віку їх відлучення від свинома-ток/ В.В. Чумаченко // Вісн. Держ агроекологічної академії України. -К., 2001. - № 2. - C. 55-56
 24. Чумаченко В.В. Технологічні заходи та фармакологічні засоби профілактики стресу у сви-ней/ В.В. Чумаченко // Тваринництво України. -К., 2001. - № 2. - C. 21-22
 25. Чумаченко В.Ю. Поведінка поросят при відлучному стресі/ В.В. Чумаченко, В.Ю. Чумаченко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К.: НАУ. - 2001. - Вип. 38. - C. 200-202
 26. Этиопатогенез и терапия мастита у коров/ А.Н. Головко, В.Я. Вечтомов, В.Ф. Макеев и др // Ветеринария. - 2001. - № 11. - C. 35-38
2002
 1. Виговская Л.М. Оценка эпизоотических штаммов сальмонелл с целью их отбора для соз-дания инактивированных вакцин/ Л.М. Виговская, Н.А. Пархоменко // Ветеринарна меди-цина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2002. - Вип. 80. - C. 152-155
 2. Волков М.В. Біотехнологія виробництва стандартного зразка мікотоксину охратоксину А/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2002. - Вип. 80. - C. 118-120
 3. Волков М.В. Стандартизація мікотоксину патуліну/ М.В. Волков, А.М. Головко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К., 2002. - Вип. 55. - C. 35-38
 4. Волков М.В. Стандартизація мікотоксину цитриніну/ М.В. Волков // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту. -Біла Церква, 2002. - Вип. 23. - C. 16-19
 5. Волошина Н.О. Сучасні напрямки лабораторної діагностики диктіокаульозу великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина, В.В. Кацимон, В.Ф. Галат // Тези доповідей ХІІ конференції українського наукового товариства паразитологів. -К., 2002. - C. 23-24
 6. Головко А.М. Обгрунтоване оформлення рекомендацій на лікарські препарати/ А.М. Голов-ко, В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина України. -К., 2002. - № 6. - C. 21-22
 7. Головко А.М. Проблеми профілактики асоційованих інфекцій шлунково-кишкового тракту новонароджених телят і перспективи їх рішення/ А.М. Головко, І.В. Короваєва // Технологія вирощування та здоров'я тварин. -К., 2002. - № 5. - C. 9-10
 8. Головко А.М. Проблеми якості засобів захисту тварин та фактори, що впливають на неї/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Д.Л. Мартиненко // Ветеринарна медицина України. -К., 2002. - № 6. - C. 20-21
 9. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів: здобут-ки і перспективи розвитку/ А.М. Головко, Д.Л. Мартиненко, В.Г. Скрипник, В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2002. - № 8. - C. 22-23
 10. Лемещенко Г.П. Технологічні підходи до виготовлення вакцин проти аспергільозу тварин та птахів/ Г.П. Лемещенко, А.М. Головко, О.О. Бублик // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2002. - Т. 80. - C. 378-383
 11. Методичні рекомендації по організації та проведенню робіт у лабораторіях, які використо-вують метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)/ А.М. Головко, О.М. Дерябін, З.Р. Тро-ценко, Голубець Р.А., Кацімон В.В., Левицький Т.Р., Волошина Н.О.. -К., 2002. -18 с.
 12. Новий метод контролю контамінації вакцини проти сибірки тварин/ О.А. Бригадіна, В.Г. Скрипник, Н.А. Пархоменко, А.М. Головко // Вісник Сумського ДАУ: Наук.-метод. журн.. -Суми, 2002. - Вип. 7. - C. 13-15
 13. Підходи щодо конструювання стандартних наборів позитивних та негативних бруцельоз-них сироваток великої рогатої худоби для контролю якості діагностикумів/ Я.А. Родіна, Н.Г. Пінчук, Д.Л. Мартиненко и др // Вісник Сумського ДАУ: Наук.-метод. журн.. -Суми, 2002. - Вип. 7. - C. 79-82
 14. Порівняльна оцінка імуногенної активності вакцини проти вірусної геморагічної хвороби кролів / А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, Н.С. Палійчук и др // Ветеринарна медицина України. - 2002. - № 10. - C. 18-19
 15. Результаты сравнительного изучения вакцин против вирусной геморрагичеческой бо-лезни кроликов/ А.Н. Головко, О.Ф. Блоцкая, Н.С. Палийчук, О.А. Романенко // Ветеринар-ная биотехнология. -К.: Аграрна наука. - 2002. - № 2
 16. Результаты сравнительного изучения вакцин против вирусной геморрагической болезни кроликов/ А.Н. Головко, О.Ф. Блоцкая, Н.С. Палийчук // Ветеринарна біотехнологія: Бю-летень. - 2002. - № 2. - C. 63-67
 17. Скрипник В.Г. Проблеми оформлення нормативної документації на ветеринарні імунобіологічні препарати/ В.Г. Скрипник, Д.Л. Мартиненко // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. - 2002. - Вип. 81. - C. 549-550
 18. Стандарти оптичні мікробіологічні. Технічні умови ТУУ У 24.4.19024865-660-2002/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисильова, Г.К. Майорова, Л.І. Акименко. -К., 2002. -21 с.
 19. Стандартний зразок туберкуліну ППД для ссавців: ТУ У 24.4.19024865-673-2002/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.А. Пархоменко, А.І. Завгородній. -К., 2002. -19 с.
 20. Ушкалов В.О. Біологічна характеристика молочнокислих бактерій - кандидатів у пробіотики/ В.О. Ушкалов, С.О. Гужвінська, А.М. Головко, О.В. Григор'єв // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2002. - № 1. - C. 35-37
 21. Ушкалов В.О. Гастроентерити телят, зумовлені патогенними ешеріхіями, рота- і коронавірусамита засоби їхньої профілактики/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, І.В. Короваєва, В.І. Стеценко, Л.П. Тризна, А.В. Гриненко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2002. - № 1. - C. 95-102
 22. Ушкалов В.О. Особливості епізоотології сальмонельозу поросят в Харківській області/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок, К.І. Ребро // Сучасні ветеринарні та технологічні ас-пекти свинарства: Матеріали наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2002 р., м.Київ. -К., 2002. - C. 24-27
 23. Ушкалов В.О. Перспективні напрямки досліджень в вакцинології/ В.О. Ушкалов, А.М. Голов-ко // Технологія вирощування та здоров'я тварин. -К., 2002. - № 4. - C. 12-13
2003
 1. Головко А.М. Використання в птахівництві України ветеринарних імунобіологічних препаратів та система забезпечення їх якості/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, Н.І. Протченко // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 53: Птахівництво: Матеріали ІV Української конф. по птахівництву з міжнародною участю, 15-19 вересня 2003 р., м. Алушта. - C. 547-549
 2. Визначення імуномодулюючої дії препарату "Нуклиевет"/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, З.Ю. Ткачук, М.І. Келеберда // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2003 р., м. Київ. -К., 2003. - C. 14-17
 3. Виробничі випробування препарату бацилярного субтиліс/ С.В. Дерев'янко, Г.М. Дяченко, О.І. Прокопенко и др // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 200-201
 4. Волков М.В. Стандартизація мікотоксинів/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 4. - C. 45-46
 5. Волков М.В. Стандартизація мікотоксину стеригматоцистину/ М.В. Волков, А.М. Головко, В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 119-122
 6. Волошина Н.О. Вивчення впливу антгельмінтиків на стан великої рогатої худоби при ураженні збудниками диктіокаульозу/ Н.О. Волошина, В.Ф. Галат; А.О. Замазій // Зб. наук. пр. Луганського НАУ. -Луганськ, 2003. - № 31/43: Ветеринрні науки. - C. 128-130
 7. Волошина Н.О. Вивчення впливу антгельмінтиків на стан великої рогатої худоби при ураженні збудниками диктіокаульозу/ Н.О. Волошина, В.Ф. Галат // Тези доп. ІІ конф. Міжнар. асоціації паразитоцинологів. -Луганськ, 2003. - C. 37
 8. Волошина Н.О. Ефективність полімеразної ланцюгової реакції при диктіокаульозі великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина, В.Ф. Галат // Тези доп. ІІ конф. проф.-викл. складу і асп. навч.-наук. ін-ту вет. медицини, якості і безпеки продукції АПК. -К., 2003. - C. 56-57
 9. Волошина Н.О. Заходи боротьби з диктіокаульозом великої рогатої худоби/ Н.О. Волоши-на, В.М. Коваленко, В.Ф. Галат // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - № 82. - C. 126-129
 10. Волошина Н.О. Полімеразна ланцюгова реакція в діагностиці диктіокаульозу великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина // Ветеринарна медицина України. - 2003. - № 11. - C. 20-21
 11. Волошина Н.О. Спосіб діагностики диктіокаульозу великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина; В.Ф. Галат. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 12. Головко А.М. Виробництво та контроль якості ветеринарних імунобіологічних препаратів в Україні/ А.М. Головко, О.Є. Айшпур // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 8. - C. 19-20
 13. Детекція бактерій роду Salmonella у продуктах тваринництва за допомогою полімеразної ланцюгової реакції/ Л.В. Олійник, А.М. Головко, Н.О. Волошина, В.В. Кацимон, О.О. Сал-ганська // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 3. - C. 33-34
 14. До проблем розробки та виробництва біологічних препаратів/ В.А. Прискока, Н.І. Протчен-ко, В.Г. Скрипник, О.Ф. Блоцька // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 464-467
 15. Емульсинвакцина асоційована інактивована проти ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного бронхіту курей (ІБК) та синдрому зниження несучості (СЗН-76)/ І.Ю. Безрукава, Н.І. Наливайко, О.А. Шомін и др // Птахівництво: Матеріали ІV Української конф. по птахівництву з міжнародною участю, 15-19 вересня 2003 р., м. Алушта. - 2 003. - Вип. 53. - C. 516-519
 16. Етіотропна терапія собак при стафілококових і стрептококових інфекціях/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, З.Ю. Ткачук, М.І. Келеберда // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2003 р., м. Київ. - 2 003. - C. 11-12
 17. Использование полимеразной цепной реакции для детекции бактерий рода Salmonella/ Л.В. Олейник, А.Н. Головко, Н.А. Волошина, В.В. Кацимон // Актуальные проблемы ин-фекционной патологии животных: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 45-летию ФГУ "ВНИИЗЖ", 30-31 окт. 2003 г.. -Владимир, 2003. - C. 244-247
 18. Неспецифічна резистентність цуценят при застосуванні тіометалоглобуліну/ В.Г. Скрипник, С. Михайлова, О. Руденко, В. Антонов, М. Долгая, Л. Кальченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 2. - C. 13-14
 19. Пат. 2003010569
 20. Практичні підходи фахівців ветеринарної медицини до вибору і визначення лікувально-профілактичної та економічної ефективності біопрепаратів/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, В.В. Чумаченко, Л.Г. Стецюра // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 12. - C. 18-19
 21. Проблеми контролю африканської чуми свиней/ Ю.А. Собко, В.А. Прискока, О.Ф. Блоцька, Ф.С Вабіщевич // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 6. - C. 8-9
 22. Разработка и испытание вакцины против вирусного энтерита гусей/ А.В. Белецкая, И.Ю. Безрукавая, Н.П. Грибкова и др // Птахівництво: Матеріали ІV Української конф. по птахівництву з міжнародною участю, 15-19 вересня 2003 р., м. Алушта. - 2003. - Вип. 53. - C. 520-525
 23. Разработка тестсистемы "SAL-TEST" для детекции бактерий рода Salmonella в пище-вых продуктах с помощью полимеразной цепной реакции/ Л.В. Олейник, А.Н. Головко, Н.А. Волошина, В.В. Кацимон // Современные вопросы патологии сельскохозяйственных животных: Междунар. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2003 г., г. Минск. -Минск, 2003. - C. 96-97
 24. Результати випробувань в лабораторних та польових умовах вакцини проти набрякової хвороби поросят/ А.М. Головко, О.В. Горбунко, В.В. Лисюк, В.О. Сазонов, К.І. Гурін // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2003. - Вип. 82. - C. 629-632
 25. Розробка та впровадження в виробництво наборіверитроцитпрних антигенів і сирова-ток для діагностики вірусної діареї та інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)/ В.І. Стеценко, П.А. Красочко, О.Ф. Блоцька и др // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 581-585
 26. Сучасні підходи до діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії/ О.Ф. Блоцька, О.П. Адаменко, В.А. Прискока, А.М. Борсук // Аграрный вестник Причерно-морья: Сб. науч. тр.. -Одеса, 2003. - Вип. 21
 27. Тривале збереження бактерій шляхом контактного висушування/ Н.Г. Пінчук, А.М. Го-ловко, В.Г. Скрипник, Д.О. Котляр // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 453-455
 28. Чумаченко В.В. Вміст вільних амінокіслот у крові поросят при стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Полтавської держ. аграр. акад.. -Полтава, 2003. - № 1-2. - C. 55-56
 29. Чумаченко В.В. Динаміка активності амінотрансфераз у сироватці крові поросят при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина: Матеріали міжвід. темат. наук. зб., присвяч. міжнарод. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми вет. медицини в умовах ведення твариництва", м. Феодосія, АР Крим, 26 трав. - 2 черв.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 640-642
 30. Чумаченко В.В. Імунологічний контроль препаратів - вимога часу/ В.В. Чумаченко // Ве-теринарна медицина України. -К., 2003. - № 1. - C. 19
 31. Чумаченко В.В. Методичні рекомендації з профілактики стресу в свиней/ В.В. Чумачен-ко; Мінагрополітики України. -К., 2003. -20 с.
 32. Чумаченко В.В. Показники загального білка і його фракцій у сироватці крові поросят при стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2003. - Вип. 25 Ч. 3. - C. 162-166
 33. Чумаченко В.Ю. Лікування та профілактика захворювань тварин з урахуванням їх імунного статусу/ В.В. Чумаченко, В.Ю. Чумаченко, Н.І. Бойко // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 3. - C. 27-28
2004
 1. Акименко Л.І. Депонування виробничих штамів мікроорганізмів в колекції Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів/ Л.І. Акименко // Тези доповідей Х з'їзду Українського мікробіологічного товариства, 15-18 вересня 2004 р., м. Одеса. - 2004. - C. 196
 2. Актуальні питання діагностики дерматомікозів/ В.Г. Скрипник, А.М. Головко, М.В. Вол-ков, В.М. Яненко // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної ме-дицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 36-37
 3. Біологічний контроль якості живильних середовищ, що застосовуються для виявлення сторонніх мікроорганізмів у біопрепаратах/ В.Г. Скрипник, Н.А. Пархоменко, Д.О. Ординська, Т.Ф. Кисельова, З.І. Поборська // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 92-93
 4. Біосенсори і експресна діагностика лейкозу тварин/ М.Ф. Стародуб, Л.В. Пирогова, А.М. Головко, Я.А. Древаль, Л.І. Нагаєва // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 31-32
 5. Блоцька О.Ф. Аналіз ризику в ветеринарній медицині/ О.Ф. Блоцька // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 74-75
 6. Вакцинопрофілактика класичної чуми свиней в Україні/ О.О. Напненко, О.А. Романен-ко, Т.М. Богдан, О.Ф. Блоцька // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 37-38
 7. Ветеринарні імунобіологічні препарати: Довідник/ П.І. Вербицький, А.М. Головко, Д.Л. Мартиненко, В.Г. Скрипник, Н.І. Протченко, О.Ф. Блоцька, Б.Т. Стегній, В.О. Головко, В.Т. Лісовенко, В.Л. Солодчук, Л.В. Олійник, Н.А. Пархоменко, Н.Г. Пінчук, Я.А. Родіна, А.М. Борсук, В.М. Баранов, І.О. Булгакова, Н. О. Волошина; За заг. ред. П.І. Вербицького, А.М. Головко. -К.: Реферат, 2004. -400 с.
 8. Вивчення реакції індикаторів Eh- i pH- типу на присутність живих мікробних клітин/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисильова, Д.О. Котляр, Л.І. Акименко // Ветеринарна біотехнологія. – 2004
 9. Використання мікроміцетів для одержання біологічних препаратів з фунгіцидними властивостями/ А.М. Головко, Г.П. Лемещенко, В.Г. Скрипник, М.В. Волков // Вісн. аграр. науки. -К., 2004. - № 3. - C. 43-45
 10. Випробування ефективності застосування аміксіну в експериментах на поросятах/ О. Кольчик, В.О. Ушкалов, Е.П. Петренчук М.Є. Романько, А.М. Головко // Матеріал міжнародної наук.-практ. конф. "Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуч-чя тваринництва, якості і безпеки продукції (27-29 жовтня 2004 р., Україна). -К., 2004. - Ч. ІІ. - C. 100-105
 11. Волков М.В. Гранично допустимі рівні вмісту мікотоксинів у кормах для тварин і птиці/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 8. - C. 40-41. -Бібліогр. в кінці ст.
 12. Волков М.В. Діагностика мікотоксичної нефропатії свиней/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 3. - C. 12-15
 13. Волков М.В. Мікотоксілогічний контроль кормів, продуктів тваринництва і об'єктів зовнішнього середовища/ М.В. Волков // Ветеринарна біотехнологія. -К.: Аграрна наука. - 2004. - № 4
 14. Волков М.В. Проблеми лабораторної діагностики мікотоксикозів тварин та птиці/ М.В. Волков // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 35-36
 15. Головко А.М. Антирабічні вакцини: вчора, сьогодні, завтра/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, О.А. Романенко // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної меди-цини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 79-80
 16. Головко А.М. Вивчення імунобіологічних показників при застосуванні комплексу антиген-антитіло з метою швидкого захисту тварин/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов, О. Кольчик // Вете-ринарна медицина України. - 2004. - № 12. - C. 31-32. -Бібліогр. С. 32 (8 назв.)
 17. Головко А.М. Вплив імуномодулятора на біохімічні та імунологічні показники організму вівцематок при щепленні проти колібактеріозу в умовах постійної дії малих доз іонізуючого опромінення/ А.М. Головко, О.В. Пінський, І.В. Чала // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 84. - C. 239-243
 18. Головко А.М. Ешеріхіоз (колібактеріоз тварин)/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов // Ветери-нарна медицина України. - 2004. - № 2. - C. 6-9
 19. Головко А.М. Інфекційний гепатит/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 264-267
 20. Головко А.М. Каліцивірусна інфекція/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 268-270
 21. Головко А.М. Колібактеріоз/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 250-253
 22. Головко А.М. Лейкемія кішок/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 277
 23. Головко А.М. Панлейкопенія кішок/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 275-276
 24. Головко А.М. Парвовірусний ентерит/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 271-273
 25. Головко А.М. Розробка тест-системи "Dictyo-Test" на основі полімеразної ланцюгової реакції/ А.М. Головко, Н.О. Волошина, В.В. Кацимон // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 84. - C. 236-239
 26. Головко А.М. Спосіб контактного висушування для довготривалого збереження бактерій/ А.М. Головко, Н.Г. Пінчук. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 27. Головко А.М. Чума м'ясоїдних/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 261-263
 28. Діагностика класичної чуми свиней/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, О.О. Напненко, А.М. Борсук // Здоров'я тварин і ліки. -К., 2004
 29. Епізоотична ситуація з трихофітії котів та собак у м. Києві/ О. Бублик, Г. Лемещенко, В. Титаренко, Л. Богуславська, О. Корінь, К. Швиденко, Р. Рощина // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 3. - C. 9-11
 30. Іващенко Н.В. Використання можливостей Internet науковою бібліотекою ДНКІБШМ для забезпечення експериментальної роботи з виробничими штамами мікроорганізмів/ Н.В. Іващенко, Л.І. Акименко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали конференції. -К., 2004. - C. 98-100
 31. Колбасіна Т.В. Виготовлення та лабораторні дослідження вакцини проти колібактеріозу птахів/ Т.В. Колбасіна, А.М. Головко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 83. - C. 118-121
 32. Лабораторні тварини - критерій стандартизації й якості біологічних експериментів/ В.Г. Скрипник, А.М. Головко, Л.Г. Стецюра, І. Коцюмбас // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 11. - C. 40-41. -Бібліогр. в кінці ст.
 33. Методичні рекомендації по довготривалому збереженню бактерій методом сорбційно-контактного зневоднення/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук, О.І. Гордієнко, Д.О. Ор-динська. -К., 2004. -18 с.
 34. Механизмы и контроль перестроек генома эукариот/ Т.Ю. Колотова, Б.Т. Стегний, И.Ю. Кучма, Н.В. Дубинина, А.Н. Головко, Ю.Б. Чайковский, Ю.Л. Волянский. -Харьков: Коллеги-ум, 2004. -264 с.: ил. -Библиогр. в конце глав
 35. Новий стандарт для визначення контамінації у ветеринарних біопрепаратах/ Н.А. Пар-хоменко, Т.Ф. Кисельова, Д.О. Ординська, З.І. Поборська // Ветеринарна біотехнологія. - 2004. - № 5. - C. 143-149
 36. Пархоменко Н.А. Вивчення реакції індикаторів Eh i pH-типу на присутність живих клітин/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Д.О. Ординська // Ветеринарна біотехнологія. - 2004. - № 4. - C. 143-149
 37. Пархоменко Н.А. Стандартизація методів визначення контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Д.О. Ординська // Тези доповідей V з'їзду Українського мікробіологічного товариства, 15-18 вересня 2004 р., м. Одеса. - 2004. - C. ---
 38. Пархоменко Н.А. Стандартизація методів визначення стерильності імунобіологічних препаратів/ Н.А. Пархоменко, В.І. Круть // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 89-90
 39. Підбір стабілізатора для ліофільного висушування антигену вірусу Ньюкаслської хво-роби/ О.Ф. Блоцька, Н.М. Таранська, О.В. Шаповалова, О.М. Мельнічук, О.І. Гордієнко // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 84-85
 40. Порівняльний аналіз міжнародних та вітчизняних рекомендацій щодо постановки РІД при серологічній діагностиці лейкозу великої рогатої худоби/ О.Ф. Блоцька, А.М. Головко, О.П. Адаменко, О.М. Мельнічук // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 86-87
 41. Препарат-пробіотик "Болмол" / С.О. Гужвінська, В.О. Ушкалов, А.М. Головко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 42. Проблеми контамінації біопрепаратів сторонніми вірусами та шляхи її вирішення/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, Н.С. Палійчук, О.А. Романенко, О.О. Напненко, А.М. Борсук // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 200 4. - C. 76-77
 43. Результаты испытаний эффективности сыворотки против колиэнтеротоксемии поро-сят на лабораторных животных/ А.В. Горбенко, В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, Ю.С. Голуб // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 84. - C. 265-268
 44. Розробка національного стандарту "Набір сироваток крові для стандартизації антиге-ну вірусу лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії (РІД)"/ О.Ф. Блоцька, А.М. Головко, О.П. Адаменко, А.М. Борсук // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 77-78
 45. Розробка сучасної вітчизняної емульсинвакцини проти бешихи свиней/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук, А.Ф. Ображей, М.Г. Остапець, Л.С. Короленко, Я.З. Зорін, Л.Л. Косолап, В.Л. Хреновський // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 83-84
 46. Розробка тест системи для детекції виду Bacillus anthracis/ А.М. Головко, Н.О. Волоши-на, В.В. Кацимон, Н.А. Пархоменко, К.Р. Семко //
 47. Сальмонельз тварин / В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 6. - C. 19-20. -Бібліогр. в кінці ст.
 48. Скрипник В.Г. Бордетельоз/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 249-250
 49. Скрипник В.Г. Герпес собак/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 267-268
 50. Скрипник В.Г. Деякі аспекти стандартизації вакцин проти дерматомікозів тварин/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. - 2004. - Вип. 84. - C. 15-16
 51. Скрипник В.Г. Імунодефіцит кішок/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 278-279
 52. Скрипник В.Г. Папіломатоз собак/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 273-274
 53. Скрипник В.Г. Проблеми дерматомікозів дрібних домашніх тварин/ В.Г. Скрипник, Л.Г. Стецюра // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 7-8
 54. Скрипник В.Г. Реовірусна інфекція кішок/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 279
 55. Скрипник В.Г. Саркома кішок/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 279-280
 56. Скрипник В.Г. Селекція дерматофітів за показником спороутворення/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія. - 2004. - № 5. - C. 136-139
 57. Скрипник В.Г. Содоку/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 256
 58. Спосіб виготовлення універсального індикаторного живильного середовища ВС/ В.С. Тиндик, О.І. Гордієнко, А.М. Головко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 59. Спосіб одержання антиадгезивної та антитоксичної сироватки проти сальмонельзів та ешерихіозів тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 60. Способи довготривалого збереження колекційних культур мікроорганізмів, переваги та недоліки/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук // Матеріали ІІ міжнародного конгре-су спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 20 04. - C. 69-70
 61. Стандартизація живильних середовищ за міжнародними нормами/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, З.І. Поборська, Д.О. Ординська, М.О. Голуб // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 200 4. - C. 91-92
 62. Створення комплексного середовища для культивування збудників микозів/ А.М. Го-ловко, В.Г. Скрипник, В.В. Чумаченко, В.С. Тиндик, О.І. Гордієнко, Л. Г. Стецюра // Ветери-нарна медицина України. -К., 2004. - № 3. - C. 15-16
 63. Тиндик В.С. Індикаторне середовище "ВС" для визначення контамінації бактеріальною мікрофлорою в інактивованих біопрепаратах/ В.С. Тиндик // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 94-95
 64. Ушкалов В.О. Аденовірози собак/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 263-264
 65. Ушкалов В.О. Коронавірусна інфекція собак/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 270-271
 66. Ушкалов В.О. Ринотрахеїт кішок/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 274-275
 67. Ушкалов В.О. Сальмонельози/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної меди-цини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 253-256
 68. Ушкалов В.О. Стафілококові інфекції/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 257-258
 69. Ушкалов В.О. Стрептококові інфекції/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 258-260
 70. Ушкалов В.О. Хвороба Лайма/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної меди-цини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 260-261
 71. Чумаченко В.В. Динаміка показників азотистого обміну в крові та тканинах свиней під дією стрес-факторів/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 2. - C. 41-42
 72. Чумаченко В.В. Клінічні та гематологічні показники в поросят при відлучному стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. - 2004. - № 1. - C. 102-105
 73. Чумаченко В.В. Показники ліпідного обміну в сироватці крові та печінці свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина: Матеріали міжвід. темат. наук. зб., присвяч. міжнарод. наук.-практ. конф. "Ветеринарна медицина-2004: сучасні аспекти розробки, маркетингу і виробництва ветеринарних препаратів", м. Феодосія, АР Крим, 24-31 трав.. -Харків, 2004. - Вип. 84. - C. 766-769
 74. Чумаченко В.В. Показники перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 11. - C. 16-18. -Бібліогр. в кінці ст.
 75. Чумаченко В.В. Стан резистентності в свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринар-на медицина України. -К., 2004. - № 12. - C. 33-35. -Бібліогр. в кінці ст.
 76. Чумаченко В.Ю. Дослідження імунної системи. Фактори, що впливають на резистентність тварин/ В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко, О.І. Павленко // Ветеринарна ме-дицина України. -К., 2004. - № 5. - C. 33-36
 77. Чумаченко В.Ю. Дослідження імунної системи: механізми захисту організму (початок)/ В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко, О.І. Павленко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 4. - C. 26-29
 78. Чумаченко В.Ю. Побічна дія хіміотерапевтичних і біологічних препаратів, що застосову-ються в ветеринарній медицині/ В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко // Вісн. Полтавської держ. аграр. акад.. - 2004. - № 3. - C. 107-108
2005
 1. Акименко Л. Пробіотики у ветеринарній медицині/ Л. Акименко // Ветеринарна медици-на України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 5. - C. 37-38. -Бібліогр.: С. 38 (10 назв.)
 2. Блоцька О.Ф. Стратегічні напрямки покращення якості противірусних препаратів/ О.Ф. Блоцька, Ю.А. Собко, В.А. Прискока // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів та кормових добавок. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 449-450
 3. Борсук А.М. Разработка тест-набора для выявления антител к вирусу геморрагической болезни кроликов/ А.М. Борсук, О.Ф. Блоцкая // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные про-блемы ветеринарной медицины в условиях современного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 129-131. -Библиогр.: С. 131 (6 назв.)
 4. Вербицький П. Роль вакцинації тварин у системі протиепізоотичних заходів/ П. Вер-бицький, А. Головко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. де-партаменрт вет. медицини. -К., 2005. -N 9. - C. 10-12
 5. Вивчення властивостей вакцини проти міксоматозу кролів "Меварекс+"/ В.В. Чумачен-ко, О.О. Панченко, Н.П. Івасюнько, В.І. Білокінь, В.А. Прискока // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів та кормових добавок. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 366-368
 6. Виготовлення та лабороторні випробування пробіотика для профілактики та лікування субклінічних маститів у корів/ С.О. Гужвинська, В.О. Калашников, В.Ф. Макєєв, Е.Г. Чушак, С.С. Драгуть, А.М. Головко, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. на-ук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні про-блеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 1. - C. 369-372. -Бібліогр.: С. 372 (4 назв.)
 7. Визначення ефективності способу "пасивно-активної імунізації" телят при ешеріхіозі/ О.В. Кольчик, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, К.В. Худенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 155-160
 8. Випробування вакцини інактивованої субодиничної проти коліентеротоксемії (набрякової хвороби) поросят у польових умовах/ В.О. Ушкалов, О.В. Горбенко, Е.П. Пет-ренчук, М.Є. Романько, А.М. Головко, Ю.П. Балим, В.Ф. Головачов, О.В. Гриненко, О.М. Чорногуз // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветери-нарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Мики-товича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 2. - C. 1084-1089
 9. Випробування пробіотика пробосорб у дослідах на сільськогосподарських тваринах/ В. Ушкалов, А. Головко, І. Іонов, В. Головаха, Е. Петренчук, Т. Трускова, М. Романько, В. Ходак, І. Жила, Н. Бобровська // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 5. - C. 41-43. -Бібліогр.: С. 42-43 (10 назв.)
 10. Волков М. Стандартизація засобів прижиттєвої діагностики мікотоксикозів тварин та птиці/ М. Волков // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. депар-тамент вет. медицини. -К., 2005. -N 10. - C. 30-31. -Бібліогр.: С. 31 (6 назв.)
 11. Вплив комплексу антиген-антитіло на імунний статус новонвроджених поросят/ О.В. Кільчик, В.О. Ушкалов, Е.П. Петренчук, М.Є. Романько, І.І. Головащук, А.М. Головко // Вете-ринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна меди-цина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 1. - C. 548-552
 12. Впровадження інструкції щодо контролю пастерельозу тварин/ В.О. Ушкалов, Т.Ю. Трускова, Е.П. Петренчук, В.І. Сікачина, І.І. Головащук // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 2. - C. 1089-1092. -Бібліогр.: С. 1091-1092 (10 назв.)
 13. Герман В.В. Культивирование вируса ССЯ-76 в перевиваемой культуре клеток почки овцы/ В.В. Герман, С.В. Ткаченко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Микитовича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 1. - C. 287-289. -Бібліогр.: С. 289 (5 назв.)
 14. Головаха В.І. Використання "Бістиму" для профілактики і лікування гастроентериту у цу-ценят/ В.І. Головаха, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько // IV Міжнар. наук.-практ. конф.ї з про-блем дрібних тварин, 18-20 трав. 2005 р., Україна, м. Дніпропетровськк: Зб. матеріалів. -Одеса: Фенікс. – 2005
 15. Головаха В.І. Макроелементозний статус організму коней при аліментарному виснаженні/ В.І. Головаха, В.О. Ушкалов // Матеріали ІІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (4-7 жовтня 2005 р., м. Київ, Україна). -К., 2005. - C. 62-64
 16. Головко А.М. Депонування штамів мікроорганізмів в колекції Державного науково-контрольного ініституту біотехнології і штамів мікроорганізмів/ А.М. Головко, Л.І. Акименко, В.О. Ушкалов // 9-я Международная науч.-практич. конф. "Актуальные проблемы ин-теллектуальной собственности" (5-9 сент. 2005 г., г. Алушта): Материалы выступле-ний. - 2005. - C. 279-282
 17. Дослідження імуногенності експериментальних зразків інактивованих емульсин-вакцин проти бешихи свиней на лабораторних тваринах/ О.А. Тарасов, А.Ф. Ображей, М.Г. Остапець, В.Ф. Бабак, А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Микитовича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 2. - C. 1063-1066
 18. Зандарян С.Ю. Изучение патогенности изолятов вируса Ньюкаслской болезни/ С.Ю. Зандарян, В.В. Герман, А.М. Головко // Птахівництво. -Харків, 2005. - Вип. 57: Матеріали VІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (19-23 вересня 2004 р., м. Алушта). - C. 398-401. -Бібліогр.: С. 401 (5 назв.)
 19. Застосування аміксину для профілактики неонатальних інфекцій новонароджених по-росят/ А.М. Головко, О.В. Кольчик, К.В. Худенко, В.О. Ушкалов // Аграр. вісн. Причорномор'я: Зб. наук. праць (Сільськогсподарські та біологічні науки). - 2005. - Вип. 31. - C. 164-166
 20. Капсулоутворення у збудника сибірки і його виявлення лабораторними методами/ Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник, Т.Ф. Кисельова, В.В. Кацимон, З.І. Поборська, П.І. Шевченко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 6. - C. 118-122. -Бібліогр.: С. 122 (6 назв.)
 21. Контроль якості вакцини бівалентної культуральної проти хвороби Марека/ Б.Т. Стегній, В.С. Білокінь, О.В. Заремба, А.П. Герілович, О.Є. Мороз, О.Ф. Блоцька, В.І. Сікачина, В.М. Плис // Птахівництво. -Харків, 2005. - Вип. 57: Матеріали VІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (19-23 вересня 2004 р., м. Алушта). - C. 434-438. -Бібліогр.: С. 434 (3 назв.)
 22. Культурально-морфологічні властивості трихофітонів, виділених на території України/ В. Скрипник, Л. Стецюра, М. Волков, В. Яненко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департаменрт вет. медицини. -К., 2005. -N 8. - C. 39-41. -Бібліогр.: С. 41 (9 назв.)
 23. Методологічна оцінка клінічних та імунологічних досліджень у діагностиці, лікуванні і профілактиці хвороб імунної патології у тварин: Метод. вказівки/ В.Ю. Чумаченко, М.І. Цвіліховський, В.В. Чумаченко О.І. Павленко, А.О. Макарін, В.І. Береза, Н.І. Бойко. -К.: Національний аграрнпий університет, 2005. -36 с.
 24. Нычик С.А. Разработка эффективной технологии культивирования вакцинных штаммов сибирской язвы/ С.А. Нычик, В.М. Дзюба, В.Г. Скрыпник // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Микитовича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 2. - C. 842-846. -Библиогр.: С. 845 (4 назв.)
 25. Оцінка якості полікомпонентной вакцини із епізоотичних штамів збудників за показни-ками функціонального стану печінки та інтенсивністю процесів окиснення ліпідів крові щеп-лених поросят/ В.О. Ушкалов, М.Є. Романко, О.П. Руденко, О.М. Горбенко, А.М. Головко, О.М. Вержиховський // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 390-398
 26. Пінчук Н.Г. Новий метод довготривалого збереження колекційних культур мікроорганізмів/ Н.Г. Пінчук // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. ме-дицини. -К., 2005. -N 6. - C. 126-132. -Бібліогр.: С. 132 (4 назв.)
 27. Применение "Бистима" для лечения и профилактики гастроєнтеритов у жеребят/ В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, В.И. Головаха, И.А. Жила // Научные основы производства вете-ринарных биологических препаратов: Материалы Международной науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию Всероссийского науч.-исслед. и технологич. ин-та биологич. пром-ти, 26-27 мая 2005 г., г. Щолково. - 2005. - C. 590-594
 28. Применение молекулярно-биологических и электронно-микроскопических методов для идентификации вируса синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76) и аденовируса І серотипа/ В.В. Герман, И.П. Пчелкина, В.В. Дрыгин, А.П. Пономарев, С.В. Ткаченко, А.А. Шомин, И.Ю. Безрукавая // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной меди-цины в условиях современного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ве-теринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 149-155. -Библиогр.: С. 155 (5 назв.)
 29. Протективна властивість інактивованої протилейкозної вакцини/ С.К. Горбатенко, Б.Т. Стегній, О.Ф. Блоцька, М.С. Мандигра, В.І. Цимбал, Н.В. М'ягких, П.П. Зданевич, О.М. Корнєйков, В.Ф. Головачов, О.В. Тертишний // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 1. - C. 320-325. -Бібліогр.: С. 323-324 (4 назв.)
 30. Процес одержання препарату для профілактики і терапії масових хвороб теплокров-них, зумовлених дією інфекційного асоційованого етіологічного фактора/ В.О. Ушкалов, М.В. Бабкін, М.Є. Романько, М.М. Бабкіна. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 31. Романенко О.А. Система контроля качества антирабических инактивированных вакцин для животных в Украине/ О.А. Романенко, А.Н. Головко, О.Ф. Блоцкая // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в условиях современного животно-водства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 430-432. -Библиогр.: С. 432 (5 назв.)
 32. Романько М.Є. Динаміка показників прооксидантно-антиокислюваної системи у щурів за умов ентерального надходження 137Cs та ентеросорбції/ М.Є. Романько, Г.О. Богданов, В.О. Ушкалов // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 6. - C. 138-143. -Бібліогр.: С. 173-174 (13 назв.)
 33. Скрипник В.Г. Випадок захворювання кролів на трихофітію/ В.Г. Скрипник // Ветери-нарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 2. - C. 7-8. -Бібліогр.: С. 8 (4 назв.)
 34. Скрипник В.Г. Оптимізація умов ліофілізації тест-культури Corynebacterium xerosis 1911за допомогою стабілізуючих середовищ/ В.Г. Скрипник, О.І. Гордієнко, Д.О. Ординська // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 6. - C. 183-187. -Бібліогр.: С. 191 (4 назв.)
 35. Скрипник В.Г. Оптимізація умов ліофілізації тест-культури Pseudomonas aeruginosa 27/99 за допомогою стабілізуючих середовищ/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 7. - C. 160-164
 36. Скрипник В.Г. Роль гіпсовидного трихофітона (Trichophyton mentagrophytes) в епізоотології тварин/ В.Г. Скрипник // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів та кормових добавок. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 356-360
 37. Скрыпник В.Г. Способ длительного хранения коллекций штаммов дерматофитов/ В.Г. Скрыпник // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в усло-виях современного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чебо-тарева. - C. 478-481. -Библиогр.: С. 481 (11 назв.)
 38. Спосіб виділення ДНК мікобактерій з живильних середовищ для діагностики тубер-кульозу та мікобактеріозів в полімеразній ланцюговій реакції/ Б.Т. Стегній, А.В. Скрипник, В.Г. Скрипник, А.М. Коваленко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 39. Ткаченко С.В. Оптимізація умов постановки реакції дифузіонної прециптації з різними антигенами вірусу СЗН-76/ С.В. Ткаченко, В.В. Герман // Птахівництво. -Харків, 2005. - Вип. 57: Матеріали VІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (19-23 вересня 2004 р., м. Алушта). - C. 445-449. -Бібліогр.: С. 449 (6 назв.)
 40. Ушкалов В.А. Национальный центр штаммов микроорганизмов ГНКИБШМ: состояние и перспективы развития/ В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, Л.И. Акименко // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в условиях современного животноводст-ва", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Бела-руси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 533-537. -Библиогр.: С. 537 (9 назв.)
 41. Ушкалов В.О. Лікувально-профілактичний засіб "Сорбовер"/ В.О. Ушкалов, М.Є. Ро-манько. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 42. Ушкалов В.О. Национальный центр штаммов микроорганизмов ГНКИБШМ/ В.О. Ушка-лов, А.М. Головко // Міжнар. наук.-практ. конф.ї з птахівництва, 18-21 верес. 2005 р., м. Судак: Зб. матеріалів. -К., 2005. - C. 18-25
 43. Ушкалов В.О. Процес одержання вакцини "Мультивак" для профілактики і терапії масо-вих хвороб тварин, обумовлених дією асоційованого інфекційного етіологічного фактора/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, А.В. Горбенко, О.В. Кільчик, М.Є. Романко, Е.П. Петренчук. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 44. Ушкалов В.О. Спосіб одержання препарату для спеціфичної профілактики інфекційних хвороб тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, А.В. О.В. Кільчик, Е.П. Петренчук, М.Є. Роман-ко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 45. Характеристика ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби, виділенних у курей з малих приватних господарств/ В.В. Герман, С.Ю. Зандарян, Т.Б. Манін, І.П. Пчолкіна, Л.О. Щерба-кова, С.Н. Колосов, Г.В. Батченко, С.К. Старов, В.В. Дригін // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 4. - C. 15-17. -Бібліогр.: С. 17 (9 назв.)
 46. Чумаченко В.В. Вікові особливості клітинних і гуморальних факторів резистентності у свиней/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 86: Ветеринарна медицина-2005: ветеринарне забезпечення свинарства: сучасний стан і шляхи розвитку (15-18 листоп. 2005 р., м. Харків)
 47. Чумаченко В.В. Вплив вітамінів Е, С та селену на показники системи антиоксидантного захисту і резистентності поросят при формуванні груп на дорощування/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медици-ни. -К., 2005. -N 4. - C. 29-31. -Бібліогр.: С. 31 (18 назв.)
 48. Чумаченко В.В. Резистентность и иммунная патология у животных и методы их опреде-ления/ А.Ф. Ображей, И.К. Авдосьева, В.В. Эверт, В.В. Чумаченко // Инфекционные бо-лезни свиней: Крат. справ.. -К.: Авокадо. - 2005. - C. 4-14. -Библиогр.: С. 147-149
 49. Чумаченко В.В. Риботан - иммуномодулятор нового поколения/ В.В. Чумаченко, Н.И. Протченко, В.Г. Суворов // ZOO.Бизнес. -К., 2005. -N 7. - C. 20
 50. Экспресс диагностика лейкоза крупного рогатого скота иммуносенсорным методом/ Н.Ф. Стародуб, А.Н. Головко, Я.А. Древаль, О.Ф. Блоцкая, В.Г. Скрыпник, Л.В. Пирогова // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международ-ной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в условиях совре-менного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вы-шелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 498-501. -Библиогр.: С. 501 (7 назв.)
2006
 1. Epizootic analasis of catle mycobacterial infections in Ukraine durin 2001-2005/ A. Skrypnik, A. Zavgorodniy, B. Stegniy, V. Skrypnik // Mykobakterieninfektionen. 3 Arbeitstagung des na-tionalen Referenzlabors fur Tuberkulose und des nationalen Referezlabors fur Paratu-berkulose. 11. und 12. October 2006. - 2006. - C. S. 7-8
 2. Імуногенні та протективні властивості вакцини культуральної інактивованої сорбованої проти грипу птиці "Гриптавак Н5N1" виробництва ВАТ ВНП "Укрзооветпромпостач"/ Р.М. Чумак, Д.Л. Мартиненко, С.Д. Мельничук, О.Ф. Блоцька, В.Т. Лісовенко // Ветеринарна ме-дицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Висо-копатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 288-294. -Бібліогр.: С. 293 (7 назв.)
 3. Інструкція по виготовленню вакцини "Триходерм" проти трихофітії великої рогатої ху-доби бівалентної, живої, сухої, концентрованої/ В.Г. Скрипник, А.Н. Головко, М.В. Волков, В.М. Яненко, С.А. Ничик. -К., 2006. -13 с.
 4. Абрамов А.В. К вопросу о возникновении высокопатогенного вируса гриппа птицы на территории Украины/ А.В. Абрамов, В.В. Герман // Ветеринарна медицина: Міжвідом. те-мат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 13-16
 5. Акименко Л.І. Депонування виробничих штамів мікроорганізмів в системі стандартизації ветеринарних імунобіологічних препаратів/ Л.І. Акименко, В.О. Ушкалов // Наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю Новогалещенської біофабрики: Зб. наук. праць. -Полтава, 2006. - C. 52-55. -Бібліогр.: C. 55 (2 назв.)
 6. Акименко Л.І. Депонування виробничих штамів мікроорганізмів як механізм їх стандартизації/ Л.І. Акименко, В.А. Синицин, В.О. Ушкалов // 10-я Междунар. науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности" (11-15 сент. 2006 р., Алушта). - 2006. - C. 89-90
 7. Акименко Л.І. Довготривале зберігання промислового штаму Сlostridium chauvei R-15/ Л.І. Акименко, П.К. Бойко // Міжнар. наук. конф. "Мікробні біотехнології": Тези доп. (11-15 верес. 2006 р., Одеса). -Одеса: Астропринт. - 2006. - C. 114
 8. Антигенні властивості інактивованої емульсованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак"/ Б.Т. Стегній, І.Ю. Бісюк, Д.В. Музика, А.М. Головко, Д.В. Гадзевич, А.І. Бузун, Л.В. Коваленко, М.Ю. Стегній, О.М. Рула, К.Ф. Майорова, А.Д. Болдирєв, О.А. Білявцева // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 211-217. -Бібліогр.: С. 217 (5 назв.)
 9. Вакцина "Триходерм" проти трихофітії великої рогатої худоби бівалентна, жива, суха, концентрована: ТУ У 24.4.19024865-001:2005/ В.Г. Скрипник, А.Н. Головко, М.В. Волков, В.М. Яненко, С.А. Ничик. -К., 2006. -9 с.
 10. Вивчення імуносупресивних властивостей штаму "ХГ-05" вірусу інфекційної бурсальної хвороби/ Б.Т. Стегній, В.В. Герман, Д.В. Гадзевич, С.І. Вовк, А.М. Спасов, М.В. Чебанов // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 318-321. -Бібліогр.: С. 320 (7 назв.)
 11. Вивчення біологічних властивостей штаму JM-UA вірусу хвороби Марека/ Б. Стегній, В. Білокінь, А. Герілович, О. Заремба, О. Блоцька // Ветеринарна медицина України: На-ук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N 10. - C. 13-14. -Бібліогр.: С. 14 (6 назв.)
 12. Волков М.В. Лабораторна діагностика мікотоксичної нефропатії/ М.В. Волков // Ветери-нарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N 11. - C. 30-32. -Бібліогр.: С. 32
 13. Волков М.В. Мікотоксикози тварин: лабораторна діагностика/ М.В. Волков // Вісник аграрної науки: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N
 14. Волков М.В. Мікотоксичний гепатит: актуальність проблеми, лабораторна діагностика/ М.В. Волков // Наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю Новогалещенської біофабрики: Зб. наук. праць. -Полтава, 2006. - C. 32-35. -Бібліогр.: C. 35 (11 назв.)
 15. Волошина Н.О. Застосування препаратів ПЛР для моніторингу об'єктів навколишнього середовища у ветеринарній практиці/ Н.О. Волошина, В.В. Кацимон // IV Міжнародний кон-грес спеціалістів ветеринарної медицини (3-6 жовтня, 2006 р., Національний аграрний університет, м. Київ, Україна). -К., 2006. - C. 158-159
 16. Вплив "Бістиму" на рівень неспецифічної резистентності організму новонароджених телят/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, О.В. Маценко, Ю.Ю. Довгій, А.І. Дра-гальчук // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 358-360. -Бібліогр.: С. 360 (5 назв.)
 17. Герман В.В. Эпизоотологический мониторинг гриппа птицы в Украине/ В.В. Герман, В.А. Синицин, В.П. Лукьянец // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 60-65. -Бібліогр.: С. 65 (4 назв.)
 18. Головащук І.І. Деякі аспекти виникнення, розвитку та розповсюдження пастерельозу тварин/ І.І. Головащук, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 92-95. -Бібліогр.: С. 94-95 (14 назв.)
 19. Законодавча база забезпечення виробництва та якості ветеринарних імунобіологічних препаратів в Україні/ В.О. Ушкалов, В.Г. Скрипник, Л.І. Акименко, В.В. Андрущенко, А.М. Го-ловко, М.Є. Романько // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2006. -N 39. - C. 127-134. -Библиогр.: C. 133-134 (8 назв.)
 20. Засєкін Д.А. Детекція та ідентифікація бактерій роду Bacillus anthracis у об'єктах навко-лишнього середовища і тканинах організму тварин/ Д.А. Засєкін; Н.О. Волошина, В.В. Каци-мон // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2006. -N 39. - C. 85-89. -Бібліогр.: C. 88-89 (7 назв.)
 21. Лабораторні випробування дослідних серій вакцини проти хвороби Марека/ Г.В. Білецька, І.Ю. Безрукава, Н.П. Грибкова, О.Ф. Блоцька, А.М. Борсук, Г.С. Кузьмич // Птахівництво. -Харків, 2006. - Вип. 58: Матеріали VІІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю. - C. 1513-1516. -Бібліогр.: С. 1516 (9 назв.)
 22. Оцінка відповідності національного зразку туберкуліну міжнародному стандарту/ Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник, А.І. Завгородній; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавокДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл.. -Львів, 2006. - Вип. 7 N 1,2. - C. 171-175. -Бібліогр.: C. 175 (3 назв.)
 23. Пархоменко Н.А. Стандартизація туберкуліну згідно вимог МЕБ/ Н.А. Пархоменко // Міжнар. наук. конф. "Мікробні біотехнології": Тези доп. (11-15 верес. 2006 р., Одеса). -Одеса: Астропринт. - 2006. - C. 88
 24. Пархоменко Н.А. Усовершенствование метода определения активности туберкулина/ Н.А. Пархоменко // Наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю Новогалещенської біофабрики: Зб. наук. праць. -Полтава, 2006. - C. 40-44. -Бібліогр.: C. 44 (5 назв.)
 25. ППД-туберкулін для ссавців виробництва Сумської біофабрики/ А. Завгородній, П. Ти-хонов, І. Дегтярьов, В. Скрипник // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N 1. - C. 34-35. -Бібліогр.: С. 35 (4 назв.)
 26. Применение метода мультиплексного Real-Time RT-PCR для віявления вируса птичь-его гриппа А (H5N1)/ С.В. Степанюк, В.Г. Найдьонов, М.И. Вудмаска, В.Г. Пилипенко, В.В. Герман, Н.Я. Спивак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 230-237. -Бібліогр.: С. 236 (6 назв.)
 27. Ростові властивості поживних середовищ з чорноморських гідробіонтів/ Н.А. Пархо-менко, Т.Ф. Кисельова, М.О. Голуб, В.І. Рябушко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К.: Аграрна наука. - 2006. -N 8. - C. 197-202. -Библиогр.: C. 202 (7 назв.)
 28. Скрипник В.Г. Вдосконалення засобів захисту тварин - вимога часу/ В.Г. Скрипник // IV Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-6 жовтня, 2006 р., Національний аграрний університет, м. Київ, Україна). -К., 2006. - C. 92-93
 29. Скрипник В.Г. Деякі аспекти епізоотології та епідеміології трихофітії в Україні/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 297-302. -Бібліогр.: С. 301-302 (20 назв.)
 30. Скрипник В.Г. Патогенність дерматофітів Trichophyton verrucosum, виділенних в Україні для лабораторних тварин/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К.: Аграрна наука. - 2006. -N 8. - C. 246-250. -Библиогр.: C. 250 (6 назв.)
 31. Скрипник В.Г. Стабільність вакцини проти дерматомікозів при зберіганні/ В.Г. Скрипник // Міжнар. наук. конф. "Мікробні біотехнології": Тези доп. (11-15 верес. 2006 р., Одеса). -Одеса: Астропринт. - 2006. - C. 154
 32. Стрес у мікроорганізмів та вірулентність/ М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К.: Аграрна наука. - 2006. -N 8. - C. 222-241. -Библиогр.: C. 237-241 (47 назв.)
 33. Ткаченко С.В. Разработка средств лабораторной диагностики синдрома снижения яй-ценоскости-76/ С.В. Ткаченко, В.В. Герман, А.И. Бузун // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопато-генний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 364-371. -Бібліогр.: С. 370-371 (9 назв.)
 34. Ушкалов В.О. Етіологічна структура сальмонельозу свиней в Україні та напрямки вдо-сконалення засобів специфічної профілактики сальмонельозу/ В.О. Ушкалов, Л.М. Давидовська // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 354-358. -Бібліогр.: С. 356-357 (17 назв.)
 35. Ушкалов В.О. Штамове забезпечення виробництва та контролю імуногенності вакцин проти високопатогенного грипу птиці/ В.О. Ушкалов, Л.І. Акименко, А.М. Головко // Ветери-нарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 249-254. -Бібліогр.: С. 252-253 (19 назв.)
 36. Чумаченко В.В. Клітинні і гуморальні фактори резистентності в залежності від віку/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 372-375. -Бібліогр.: С. 374 (2 назв.)
 37. Шляхи вирішення проблеми контролю контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів сторонніми вірусами/ А.М. Головко, В.В. Герман, О.Ф. Блоцька, О.О. Напненко, А.М. Борсук // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 96-98. -Бібліогр.: С. 97 (3 назв.)

ПРАЦІ ДНКІБШМ ЗА 2007-2010 рр.

2007
 1. Roman'ko M.E. The electrophoresis characteristics of albumens, nuclein and aminoacid cells structure of production strains Sal.choleraesuis, Ent. Faecalis and E. coli: Abstract / M.E. Roman'ko, V.A. Ushkalov, A.N. Golovko // Veterinary medicine, animal husbandry and economy in the healthy and food safety production: Simposium with the international participation (24 jun.-1 jul. 2007, Herceg Novi). - Herceg Novi, 2007. - P. 54
 2. Акименко Л.І. Підтримання біотехнологічних характеристик депонованих штамів - важлива складова якості імунобіологічних препаратів: сборник научных трудов / Л.І. Акименко, П.К. Бойко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - Львів, 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 221-226. - Бібліогр.: С. 226 (2 назв.)
 3. Андрущенко В.В. Виявлення мікоплазмової контамінації культур клітин: сборник научных трудов / В.В. Андрущенко, О.А. Романенко, В.О. Ушкалов // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 226-230. - Бібліогр.: С. 229-230 (15 назв.)
 4. Антоненко П.П. Профілактика захворювань новонароджених телят та підвищення їх продуктивності: научное издание / П.П. Антоненко, В. Постоєнко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2007. - N 11. - С. 3-7. - Бібліогр.: C. 6-7 (8 назв.)
 5. Антоненко П.П. Фітопрепарати для профілактики захворювань новонароджених телят та підвищення їх продуктивності: сборник научных трудов / П.П. Антоненко, В.О. Постоєнко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 26-30. - Бібліогр.: С. 29-30 (6 назв.)
 6. Вивчення профілів антибіотикорезистентності виробничих штамів бактерій: сборник научных трудов / В.О. Ушкалов, В.С. Тиндик, Л.М. Давидовська, О.О. Салганська, М.Є. Романько // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 317-325. - Бібліогр.: С. 325 (8 назв.)
 7. Випробування тест-системи для діагностики хвороби Марека методом полімеразної ланцюгової реакції "MDV Meq-oncoprotein DNA-тест": сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, В.О. Ушкалов, В.В. Кацимон, О.Ф. Блоцька, П.І. Шевченко, А.В. Абрамов, Д.М. Король // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 229-233. - Бібліогр.: С. 232-233 (6 назв.)
 8. Генотипування мікобактерій за допомогою гель-електрофорезу в пульсуючому полі: сборник научных трудов / А.В. Скрипник, Б.Т. Стегній, А.І. Завгородній, В.Г. Скрипник, І. Мозер // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 196-202. - Бібліогр.: С. 201 (11 назв.)
 9. Головко А. Місце та значення вакцинації в системі контролю грипу птахів: научное издание / А. Головко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 5. - С. 9-11. - Бібліогр.: С. 11 (8 назв.)
 10. Декларац. пат. № 20066 Штам Escherichia coli № 4 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко, О.Л. Оробченко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 11. Декларац. пат. № 20066 Штам Escherichia coli № 60 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 12. Декларац. пат. № 20071 Штам Escherichia coli № 24 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Волосянко, О.В. Горбенко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 13. Декларац. пат. № 20072 Штам Escherichia coli № 957 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко, О.Л. Оробченко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 14. Декларац. пат. № 20073 Штам Escherichia coli № 866 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 15. Декларац. пат. № 20238 Штам salmonella enteritidis № 34 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко, О.Л. Оробченко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 16. Декларац. пат. № 20239 Штам Salmonella dublin № 12 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 17. Декларац. пат. № 20239 Штам Salmonella typhimurium № 16 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 18. Дослідження антагоністичних властивостей E.coli Д-17/05 та пробіотичного препарату біофлорин, розробленого на його основі: сборник научных трудов / Л.С. Короленко, Я.З. Зорін, К.С. Клочко, Л.Л. Косолап, Л.І. Акименко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 276-279. - Бібліогр.: С. 279 (4 назв.)
 19. Дослідження контамінації вірусами лікувально-профілактичних та діагностичних сироваток крові тварин: сборник научных трудов / О.О. Напненко, І.В. Компанієць, А.П. Герілович, Р.О. Кучерявенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 286-289. - Бібліогр.: С. 289 (5 назв.)
 20. Іващенко Н.В. Інформаційне забезпечення наукових розробок у Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів: сборник научных трудов / Н.В. Іващенко, Л.І. Акименко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 411-415
 21. Кінетика зневоднення матеріалу при сублімації: сборник научных трудов / О.І. Гордієнко, О.П. Кудрявченко, П.І. Шевченко, Л.І. Акименко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 221-226. - Бібліогр.: С. 248-249 (4 назв.)
 22. Ковпак М. Застосування імуноферментного аналізу в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб тварин в Україні: научное издание / М. Ковпак // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 8. - С. 28-30. - Бібліогр.: С. 30 (8 назв.)
 23. Кудрявченко О.П. Використання електронної мікроскопії для контролю ветеринарних імунобіологічних препаратів: сборник научных трудов / О.П. Кудрявченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 396-400. - Бібліогр.: С. 400 (3 назв.)
 24. Методи оцінки інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та його регуляції у біологічних об'єктах: метод. рекомендації / Б.Т. Стегній, Л.В. Коваленко, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько, С.П. Долецький, В.С. Бойко, Ю.М. Кротовська. - Харків: ННЦ "ІЕКВМ", 2007. - 59 с.
 25. Микробиологические и вирусологические методы исследований в ветеринарной медицине: справ. пособие / А.Н. Головко, В.А. Ушкалов, В.Г. Скрыпник, Б.Т. Стегний, М.Е. Романько; Ред. А.Н. Головко. - Харьков: НТМТ, 2007. - 512 с.
 26. Молекулярна епізоотологія: основні поняття, задачі, методи та перспективи: сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, А.М. Головко, Л.В. Олійник, В.В. Дригін, Н.С. Мудрак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 10-15. - Бібліогр.: С. 13-14 (18 назв.)
 27. Молекулярно-біологічні характеристики вірусів ньюкаслської хвороби, що циркулюють у популяціях диких водоплавних птахів півдня України: сборник научных трудов / Д.В. Музика, Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, А.М. Головко, А.В. Пальваль, В.В. Дригін, С.К. Старов, Н.С. Мудрак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 145-149. - Бібліогр.: С. 148 (6 назв.)
 28. Настанова з лабораторної діагностики пастерельозу тварин та птиці: стандарт / О.І. Сосницький, В.П. Заболотна, А.А. Руденко, А.Ф. Руденко, Б.Т. Стегній, А.Ф. Бабкін, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Л.М. Давидовська, П.П. Цімох, В.І. Сікачина, А.В. Абрамов, Г.М. Денисюк, Л.К. Волинець, У.М. Яненко, В.Ю. Кассіч, Г.О. Міланко, Н.О. Авраменко; МАП, ННЦ "ІЕКВМ" УААН. - Х.: ННЦ "ІЕКВМ" УААН, 2007. - 12 с.
 29. Національний центр штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ: стан і перспективи розвитку: научное издание / А. Головко, В. Ушкалов, Л. Акименко, Л. Давидовська // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 2. - С. 35-36. - Бібліогр.: С. 36 (9 назв.)
 30. Оцінка забруднення грунтів Черкаської області важкими металами: научное издание / В.О. Постоєнко, Р.С. Галенко, А.М. Ліщук, М.С. Уманський // Зб. наук. праць ННЦ "Інститут землеробства УААН". - 2007. - Вип. 2. - С. 35-40
 31. Пат. № 23490 Застосування штаму гриба Trichophyton verrucosum для виготовлення вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 6 с.
 32. Пат. № 23491 Застосування штаму гриба Trichophyton mentagrophytes для виготовлення вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 33. Пат. № 23492 Застосування штаму гриба Trichophyton mentagrophytes для контролювання імуногенності вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 6 с.
 34. Пат. № 23493 Застосування штаму гриба Trichophyton verrucosum для контролювання імуногенності вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 35. Пат. № 25296 Спосіб виготовлення вакцини проти трихофітії великої рогатої худоби бівалентної, живої, сухої, концентрованої / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 6 с.
 36. Порівняльне вивчення біологічних властивостей виробничих штамів Pasteurella multocida після довготривалого зберігання: сборник научных трудов / Н.В. Василенко, В.О. Ушкалов, Л.М. Виговська, М.Є. Романько, В.І. Головаха, Є.І. Безвін // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2007. - Вип. 48. - С. 24-26
 37. Постоєнко В.О. Еколого-біохімічна оцінка якості медоносних рослин і медів, як сировини для створення ветеринарних апіфітопрепаратів: сборник научных трудов / В.О. Постоєнко, Р.С. Галенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 86-91. - Бібліогр.: С. 90-91 (14 назв.)
 38. Поширеність збудника токсоплазмозу Toxoplasma gondii серед домашніх котів і собак у м. Києві: научное издание / І. Гаврилова, А. Головко, В. Кацимон, О. Кудрявченко, П. Шевченко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 4. - С. 34-35. - Бібліогр.: С. 35 (6 назв.)
 39. Препарати ветеринарні імунобіологічні. Маркування: ДСТУ 4614:2006: стандарт / А. Головко, Ю, Косенко, В. Чумаченко, О. Напненко, Н. Пархоменко, Н. Протченко, О. Романенко. - К.: Держспоживстандарт України, 2007
 40. Результати випробування вакцини інаквованої субодиничної проти сальмонельозу та ешерихіозу тварин у виробничих умовах: сборник научных трудов / О.В. Кольчик, Е.П. Петренчук, М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, О.П. Решетніченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 272-276. - Бібліогр.: С. 275-276 (7 назв.)
 41. Робота зі штамами мікроорганізмів у ДНКІБШМ: научное издание / Л. Виговська, В. Ушкалов, Л. Акименко, О. Салганська, К. Семко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 12. - С. 17-19. - Бібліогр.: С. 18-19 (5 назв.)
 42. Розробка засобів моніторингу високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на основі методів ПЛР-аналізу: сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, А.М. Головко, Л.В. Олійник, А.В. Абрамов, О.Ю. Лиманська, А.І. Бузун, А.Б. Стегній // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 222-229. - Бібліогр.: С. 228 (3 назв.)
 43. Розробка тест-системи ПЛР для контролю контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів мікоплазмами: сборник научных трудов / В.В. Андрущенко, В.О. Ушкалов, В.В. Кацимон, П.І. Шевченко, А.М. Головко, М.Є. Романько, О.М. Дерябін // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 21-25. - Бібліогр.: С. 24 (8 назв.)
 44. Розробка, апробація та впровадження у виробництво діагностичних наборів до вірусу ньюкаслської хвороби: сборник научных трудов / О.Ф. Блоцька, Н.М. Таранська, А.М. Борсук, Г.С. Кузьмич, Ю.В. Фесенко, З.Р. Троценко, Л.А. Дідок, Я.З. Зорін // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 240-245. - Бібліогр.: С. 245 (1 назв.)
 45. Романенко О.А. Підбір оптимального методу визначення інфекційної активності антирабічної пероральної вакцини на основі V-RG: сборник научных трудов / О.А. Романенко, Ж.М. Дрожже // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 290-292. - Бібліогр.: С. 292 (4 назв.)
 46. Романько М.Є. Оцінка біологічного потенціалу клітин різних штамів Pasteurella multocida за їх фізіологічним станом: сборник научных трудов / М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, Н.В. Василенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 292-296. - Бібліогр.: С. 296 (9 назв.)
 47. Скрипник В. Визначення якості протигрибкових вакцин за біохімічними показниками крові: научное издание / В. Скрипник // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 5. - С. 34-36. - Бібліогр.: С. 36 (12 назв.)
 48. Скрипник В. Епізоотологія та етіологія трихофітії великої рогатої худоби (огляд літератури): научное издание / В. Скрипник // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 6. - С. 17-19
 49. Скрипник В.Г. Вивчення вірулентних властивостей культур трихофітонів: сборник научных трудов / В.Г. Скрипник // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 303-309. - Бібліогр.: С. 308-309 (7 назв.)
 50. Скрипник В.Г. Вивчення дії експериментальної вакцини проти трихофітії великої рогатої худоби на телятах: научное издание / В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2007. - N 10. - С. 208-213.
 51. Скрипник В.Г. Визначення патогенності культур трихофітонів на телятах: научное издание / В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2007. - N 11. - С. 216-224. - Библиогр.: C. 223 (7 назв.)
 52. Скрипник В.Г. Динаміка біохімічних показників крові у телят, вакцинованих протигрибковими вакцинами: научное издание / В.Г. Скрипник // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 14 (39), Ч. 2, Т. 2. - С. 73-77.
 53. Скрипник В.Г. Динаміка показників білкових фракцій сироватки крові кролів, щеплених протигрибковими вакцинами: научное издание / В.Г. Скрипник // Вісник Білоцерківського ДАУ. - 2007. - Вип. 44. - С. 152-155.
 54. Скрипник В.Г. Оцінка якості протигрибкових вакцин за показниками неспецифічної резистентності сироватки крові кролів: сборник научных трудов / В.Г. Скрипник, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 203-207. - Бібліогр.: С. 206-207 (11 назв.)
 55. Скрипник В.Г. Патогенність дерматофітів Trichophyton verrucosum, виділенних в Україні, для лабораторних тварин: сборник научных трудов / В.Г. Скрипник // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 309-312. - Бібліогр.: С. 311-312 (6 назв.)
 56. Скрыпник В.Г. Некоторые аспекты стандартизации противогрибковых вакцин: научное издание / В.Г. Скрыпник, В.А. Ушкалов, М.Е. Романько // Успехи медицинской микологии: материалы Пятого всероссийского конгресса по мед. микологии. - 2007. - Т. ІХ. - С. 326-328.
 57. Структурно-метаболічний склад ліпідів нативних концентратів виробничих штамів Sal. choleraesuis і E.coli та їх субклітинних фракцій: сборник научных трудов / А.М. Головко, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько, О.В. Кольчик // Біологія тварин. - Львів, 2007. - Т. 9, № 1-2. - С. 285-294
 58. Сучасні методи контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів - запорука розвитку ветеринарної біологічної промисловості України: научное издание / А. Головко, В. Ушкалов, В. Чумаченко, В. Скрипник, В. Постоєєнко, Н. Протченко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 2. - С. 35-36. - Бібліогр.: С. 36 (9 назв.)
 59. Чумаченко В.В. Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней: Автореферат дис.... д-ра вет.наук: 03.00.04 / В.В. Чумаченко; Національний аграрний університет. - К.: НАУ, 2007. - 36 с.
 60. Чумаченко В.В. Ефективність застосування ветеринарних імунобіологічних препаратів при різному імунному статусі тварин: сборник научных трудов / В.В. Чумаченко, Н.І. Протченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 451-455
 61. Шевченко П.І. Розробка тест-системи ПЛР для детекції збудника Bacillus anthracis: сборник научных трудов / П.І. Шевченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 404-408. - Бібліогр.: С. 408 (8 назв.)
2008
 1. Іващенко, Наталія Вікторівна. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів - історія і сучасність: научное издание / Н.В. Іващенко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 8-17.
 2. Акименко Л.І. Розробка системи підтримання виробничого штаму E.coli Д-17/05 на визначеному рівні активності: научное издание / Л.І. Акименко, Я.З. Зорін, Л.Л. Косолап; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 89-94. - Бібліогр.: С. 92-93 (12 назв.)
 3. Амінний азот в гідролізатах морських гідробіонтів: научное издание / Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, В.І. Рябушко, М.О. Голуб; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 171-175. - Бібліогр.: С. 174 (6 назв.)
 4. АТФ-аза плазматичних мембран клітин тест-штамів мікоплазм за умов ефектів ліофілізації: сборник научных трудов / В.О. Ушкалов, М.Є. Романько, В.В. Андрущенко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2008. - Вип. 56. - С. 142-145
 5. Блоцька О.Ф. "Набір для виявлення антитіл до збудника Ньюкаслської хвороби в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)" та його діагностичне значення: сборник научных трудов / О.Ф. Блоцька // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 54-59. - Бібліогр.: С. 59 (4 назв.)
 6. Блоцька О.Ф. Оцінка показників якості діагностичних наборів для виявлення антитіл до вірусу лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії: сборник научных трудов / О.Ф. Блоцька; Мін-во агар. політики України, ПДАТУ, Ф-т вет. медицини // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми вет. медицини" присвяч. 25-річчю ф-ту вет. медицини ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2008. - Вип. 3. - С. 106-109. - Бібліогр.: С. 109 (9 назв.)
 7. Блоцька О.Ф. Підтримання біотехнологічних показників контрольного штаму вірусу ньюкаслської хвороби: научное издание / О.Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 105-110. - Бібліогр.: С. 109 (5 назв.)
 8. Блоцька О.Ф. Стандартизація та уніфікація оцінки якості тест-систем для діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії: научное издание / О.Ф. Блоцька // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 34-41. - Бібліогр.: C. 39-40 (12 назв.)
 9. Борсук А.М. Стандартизація підходів до контролю показників якості вакцин проти вірусної геморагічної хвороби кролів: научное издание / А.М. Борсук, О.Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 231-237. - Бібліогр.: С. 235-236 (5 назв.)
 10. Вакцина проти лептоспірозу тварин полівалентна (варант Bovis). Результати міжвідомчих комісіних випробувань: научное издание / В.А. Піотрович, О.О. Кучерявенко, О.О. Кучерявенко, Н.А Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Я.В. Мужицький, Г.Б. Алексєєва; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 324-332. - Бібліогр.: С. 330-331 (18 назв.)
 11. Вивчення імуногенності "Вакцини БС" проти бешихи свиней: научное издание / В.О. Ушкалов, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук, Ф.С. Вабіщевич, В.А. Прискока, В.І. Білокінь, Ф.Ф. Вабіщевич; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 290-294. - Бібліогр.: С. 294 (5 назв.)
 12. Вивчення ефективності дезінфікуючого засобу "Екоцид С" в лабораторних умовах: научное издание / Н.А. Пархоменко, В.А. Піотрович, В.С. Тиндик, О.А. Романенко, О.О. Салганська, Л.М. Виговська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 183-188. - Бібліогр.: С. 187 (8 назв.)
 13. Вивчення ростових властивостей різних поживних середовищ для накопичення бактерій роду Listeria: научное издание / О.В. Прохорятова, О.В. Кольчик, Н.В. Калашник, М.Є. Романько, Г.В. Пилипенко, М.В. Бабкін, Л.М. Виговська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 170-175. - Бібліогр.: С. 174 (2 назв.)
 14. Виговська Л.М. Дослідження біологічних властивостей бактерій виду Pasteurella multocida серогрупи В: научное издание / Л.М. Виговська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 45-49. - Бібліогр.: С. 47, 49 (7 назв.)
 15. Виговська, Лілія. Сальмонельоз тварин та шляхи вдосконалення засобів специфічної профілактики: научное издание / Л. Виговська, В. Ушкалов, О. Салганська // Ветеринарна медицина України: наук.-вироб. щомісяч. - 2008. - N 1. - С. 10-12. - Бібліогр.: С. 12 (8 назв.)
 16. Використання поживних середовищ з морепродуктів для культивування промислових штамів мікроорганізмів в умовах Херсонського державного підприємства - біологічна фабрика: научное издание / К.Ю. Колеснікова, Н.А. Пархоменко, В.І. Рябушко, М.О. Голуб, В.Г. Скрипник; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 273-277. - Бібліогр.: С. 276-277 (10 назв.)
 17. Виробничі випробування інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "АвіФлуВак-ІЕКВМ": сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, Д.В. Музика, О.М. Рула, М.Ю. Стегній, В.О. Ушкалов, Г.Б. Іванов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 461-465. - Бібліогр.: С. 465 (3 назв.)
 18. Герілович А.П. Нуклеотидний поліморфізм гена нуклеопротеїну вірусу ньюкаслської хвороби: сборник научных трудов / А. П. Герілович, О. О. Напненко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2008. - Вип. 9, № 4. - С. 296-299. - Бібліогр.: с. 299 (4 назв.)
 19. Годовський О.В. Оцінка профілактичної ефективності вакцини інактивованої проти вірусної діареї великої рогатої худоби: научное издание / О.В. Годовський, М.В. Бабкін, О.В. Прохорятова; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 231-237. - Бібліогр.: С. 241-242 (8 назв.)
 20. Головко А.М. Використання методу сорбційно-контактного зневоднення для тривалого зберігання музейних штамів бактерій: научное издание / А.М. Головко, Н.Г. Пінчук; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 243-251. - Бібліогр.: С. 250-251 (6 назв.)
 21. Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов - 10 лет на службе ветеринарной медицины Украины: сборник научных трудов / В.А. Ушкалов, В.А. Постоенко, В.В. Чумаченко, М.В. Бабкин, О.Ф. Блоцкая, Н.А. Пархоменко, Л.И. Акименко // Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития: Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию НИИ проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК (г. Алматы, Республика Казахстан, 19-21 мая 2008 г.). - Алматы, 2008. - С. 290-291
 22. Дослідження біологічних властивостей бактерій роду Salmonella при тривалому зберіганні у ліофільному стані: научное издание / В.О. Ушкалов, О.О. Салганська, Л.М. Виговська, В.О. Постоєнко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 276-283. - Бібліогр.: C. 282 (6 назв.)
 23. Дослідження контамінації живих культуральних вакцин проти вірусних хвороб тварин вірусом діареї великої рогатої худоби: сборник научных трудов / О. О. Напненко, О.С. Карпуленко, А.П. Герілович, О.С. Солодянкін // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2008. - Вип. 9, № 4. - С. 319-322. - Бібліогр.: с. 322 (5 назв.)
 24. Ефективний метод визначення противірусної дії офіцінальних препаратів у відношенні збудників актуальних захворювань птиці: научное издание / В.П. Лозицький, Т.Л. Гридіна, І.М. Григорашева, А.С. Федчук, І.К. Авдосьєва, Н.М. Таранська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 299-307. - Бібліогр.: С. 306-307 (8 назв.)
 25. Значение и перспективы развития Национального центра штаммов микроорганизмов ГНКИБШМ: сборник научных трудов / В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, Л.И. Акименко, М.В. Бабкин // Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития: Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию НИИ проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК (г. Алматы, Республика Казахстан, 19-21 мая 2008 г.). - Алматы, 2 008. - С. 291-292
 26. Квачов В.Г. Взаємодія з імунною системою як критерій оцінки і відбору імунобіологічних препаратів: научное издание / В.Г. Квачов, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 19-24. - Бібліогр.: С. 22-24 (18 назв.)
 27. Кузьмич Г.С. Проблеми біоетики при проведенні експериментальних досліджень (оглядова): научное издание / Г.С. Кузьмич, О.Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 41-45. - Бібліогр.: С. 44 (7 назв.)
 28. Кузьмич Г.С. Сучасні методи попередження контамінації культур клітин (оглядова): научное издание / Г.С. Кузьмич, О.Ф. Блоцька, Н.М. Таранська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 292-298. - Бібліогр.: С. 297-298 (8 назв.)
 29. Максимчук С.І. Визначення вірулентності ізолятів вірусу хвороби Ньюкасла, виділених в 2001-2005 рр. від голубів: научное издание / С.І. Максимчук; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 309-317. - Бібліогр.: С. 314-317 (32 назв.)
 30. Мачуський О.В. Методологічні основи створення банку сироваток в Національному центрі штамів мікроорганізмів: научное издание / О.В. Мачуський, О.П. Кисляк; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 156-160. - Бібліогр.: С. 160 (5 назв.)
 31. Науковий підхід до вирішення завдань - основа діяльності ДНКІБШМ: научное издание / В.О. Ушкалов, В.О. Постоєнко, В.В. Чумаченко, М.В. Бабкін, О.Ф. Блоцька, Н.А. Пархоменко, Л.І. Акименко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 80-88. - Бібліогр.: С. 87-88 (8 назв.)
 32. Нормалізація біохімічних показників крові молодняка сільськогосподарських тварин під впливом пробіотичного препарату "Окарін-Вет": научное издание / Л.С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, С.А. Немиро, Л.М. Скриннік, В.О. Ушкалов; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 195-204. - Бібліогр.: С. 202-203 (6 назв.)
 33. Осадча Л.П. Роль мікроорганізмів родини Chlamydiaceae при виникненні патологій у тварин і людей: научное издание / Л.П. Осадча // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 156-161. - Бібліогр.: C. 160-161 (9 назв.)
 34. Особенности гормонального статуса кролей, обусловленные введением живого и инактивированного вируса диареи крупного рогатого скота: сборник научных трудов / А.В. Годовский, М.В. Бабкин, Р.А. Кучерявенко, Л.Л. Симиренко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 144-149. - Бібліогр.: С. 149 (10 назв.)
 35. Підбір перспективних штамів Clostridium chauvoei для депонування у депозитарії ДНКІБШМ: научное издание / П.К. Бойко, Л.І. Акименко, Л.В. Коваленко, О.П. Бойко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 223-230. - Бібліогр.: С. 230 (5 назв.)
 36. Пархоменко Н.А. Визначення чутливості виробничих штамів збудника сибірки до антибіотиків: научное издание / Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, В.С. Тиндик; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 176-182
 37. Пархоменко Н.А. Порівняння методів визначення активності туберкуліну: научное издание / Н.А. Пархоменко, Т.Б. Шевченко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 166-174. - Бібліогр.: C. 173 (3 назв.)
 38. Постоєнко В.О. Порівняльний аналіз методів визначення залишкової кількості вільного формальдегіду в інактивованих вакцинах: научное издание / В.О. Постоєнко, І.М. Мандзя; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 333-338. - Бібліогр.: С. 337 (5 назв.)
 39. Результати вивчення імуногенної активності "Вакцини інактивованої субодиничної проти сальмонельозу та ешеріхіозу тварин" на лабораторних та продуктивних тваринах: научное издание / О.В. Кольчик, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук и др // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2005. - Вип. 89: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми патології, імунології та морфології", присвяч. 80-річчю д-ра вет. наук, проф., акад. УААН Геннадія Андрійовича Краснікова (м. Харків, 20 трав. 2008 р.). - С. 200-204
 40. Ретроспективна діагностика реподуктивно-респіраторного синдрому свиней методом імуноферментного аналізу: научное издание / Н.В. Гаврасьєва, А.М. Головко, З.Р. Троценко, А.В. Абрамов; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 319-323. - Бібліогр.: С. 322 (9 назв.)
 41. Розробка системи контролю біотехнологічних характеристик виробничого штаму Salmonell enteritidis шт. Ісаченко: научное издание / О.П. Діброва, Т.Г. Щербак, О.О. Салганська, Л.І. Акименко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 262-265. - Бібліогр.: С. 264-265 (8 назв.)
 42. Романенко О.А. Вивчення захисних середовищ для довготривалого зберігання тест-штаму CVS вірусу сказу: сборник научных трудов / О.А. Романенко, А.М. Головко; УААН // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 89: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми патології, імунології та морфології", присвяч. 80-річчю д-ра вет. наук, проф., акад. УААН Геннадія Андрійовича Краснікова (м. Харків, 20 трав. 2008 р.). - С. 312-314. - Бібліогр.: С. 314 (4 назв.)
 43. Романенко О.А. Визначення біологічної активності вакцинних штамів вірусу сказу методами титрації на білих мишах в культурі клітин: сборник научных трудов / О.А. Романенко; Мін-во агар. політики України, ПДАТУ, Ф-т вет. медицини // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми вет. медицини" присвяч. 25-річчю ф-ту вет. медицини ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2008. - Вип. 3. - С. 158-161. - Бібліогр.: С. 161 (4 назв.)
 44. Романенко О.А. Оцінка ефективності пероральної вакцинації проти сказу диких м'ясоїдних в Україні: научное издание / О.А. Романенко, Ж.М. Дрожже; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 346-352. - Бібліогр.: С. 351-352 (14 назв.)
 45. Романенко О.А. Стандартизация и контроль лабораторной диагностики бешенства: сборник научных трудов / О.А. Романенко // Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития: Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию НИИ проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК (г. Алматы, Республика Казахстан, 19-21 мая 2008 г.). - Алматы, 2008. - С. 469-470
 46. Романенко О.А. Сучасні вимоги щодо лабораторної діагностики сказу тварин: сборник научных трудов / О.А. Романенко, Ж.М. Дрожже // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 391-395. - Бібліогр.: С. 395 (8 назв.)
 47. Романько М.Є. Інтенсивність ліпопероксидаціїї в мембранах бактеріальних клітин в оцінюванні ефектів стресу ліофілізації: научное издание / М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 214-223. - Бібліогр.: С. 221-222 (16 назв.)
 48. Романько М.Є. Оцінка біологічного потенціалу клітин різних штамів Pasteurella multocida за їх фізіологічним станом: научное издание / М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, Н.В. Василенко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 224-229. - Бібліогр.: С. 228-229 (9 назв.)
 49. Романько М.Є. Структурно-метаболічні характеристики виробничого штаму Enterococcus faecalis: научное издание / М.Є. Романько // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 231-241. - Бібліогр.: C. 239-240 (25 назв.)
 50. Семко К.Р. Системи забезпечення якісного визначення антибіотиків та інших речовин у молоці при лабораторних дослідженнях: научное издание / К.Р. Семко, О.О. Салганська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 353-357. - Бібліогр.: С. 356 (6 назв.)
 51. Стан показників природної резистентності та оксидантно-антиоксидантної системи крові великої рогатої худоби за умов застосуванні вакцини "Некросан": научное издание / В.О. Ушкалов, Н.М. Коваленко, О.П. Кисляк, М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 278-283. - Бібліогр.: С. 282-283 (9 назв.)
 52. Тиндик В.С. Антибіотики як діагностичний засіб в мікробіології: научное издание / В.С. Тиндик; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 204-213. - Бібліогр.: С. 212-213 (5 назв.)
 53. Ушкалов В.О. Напрямки вирішення проблеми стандартизації системи виробництва ветеринарних біологічних препаратів: научное издание / В.О. Ушкалов, А.М. Головко, О.О. Напненко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 363-367
 54. Ушкалов В.О. Стан показників природної резистентності та оксидантно-антиоксидантної системи в крові свиней за умов застосування вакцини "Порціліс Порколі": научное издание / В.О. Ушкалов, Н.М. Коваленко, М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 284-289. - Бібліогр.: С. 288 (7 назв.)
 55. Хвороби імунної системи у тварин: метод. вказівки з дисципліни "Внутрішні хвороби тварин" для студентів напрямку підготовки "Ветеринарна медицина" агар. ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації ОКР "Магістр" / уклад.: В. Ю. Чумаченко, В. В. Чумаченко, В. О. Постоєнко. - К.: НАУ, 2008. - 40 с.
 56. Чумаченко В.В. Показники фагоцитозу нейтрофілів крові у поросят різного віку: научное издание / В.В. Чумаченко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 295-299. - Бібліогр.: С. 298 (10 назв.)
 57. Чумаченко В.В. Профілактика стресу у свиней. Рекомендації: научное издание / В.В. Чумаченко // Сучасна ветеринарна медицина. - 2008. - N 1. - С. 28-29
 58. Чумаченко В.В. Стрес у тварин (етіологія та патогенез): научное издание / В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України: наук.-вироб. щомісяч. - 2008. - N 5. - С. 15-18
 59. Чумаченко В.В. Хвороби імунної системи у тварин. Алергічні та проліферативні хвороби: научное издание / В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України: наук.-вироб. щомісяч. - 2008. - N 11. - С. 14-16
2009
 1. Ivaschenko N. Veterinary immunobiology development in Ukraine (1960-2005): научное издание / N. Ivaschenko // 3rd Ukrainian-Polisy Weigl conference "Microbiology on service for human" (Odesa National I.I. Mechnykov University Ukraine: 14-17 September 2009): abstracts. - 2009. - p. 18-19
 2. Romanenko O. Control of rabies in Ukraine: научное издание / O. Romanenko, Z. Drozhzhe // 3rd Ukrainian-Polisy Weigl conference "Microbiology on service for human" (Odesa National I.I. Mechnykov University Ukraine: 14-17 September 2009): abstracts. - 2009. - p. 134-135
 3. Іващенко, Наталія Вікторівна. Іващенко Н.В. Розвиток ветеринарної імунобіології в Україні (1960-2005): тези: сборник научных трудов / Н. В. Іващенко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали П'ятої конференції молодих учених та спеціалістів (28 травня 2009 р.). - К., 2009. - С. 84-87
 4. Іващенко, Наталія Вікторівна. Внесок вітчизняних вчених у розвиток ветеринарної імунобіології (друга половина ХХ століття): сборник научных трудов / Н. В. Іващенко // Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі УкраїниУкраїні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К., 2009. - С. 152-157. - Бібліогр.: с. 156-157
 5. Активність ферментів крові курей при вакцинації проти хвороби Марека та зараженні епізоотичним штамом збудника: научное издание / Л. В. Коваленко, Б. Т. Стегній, В.С. Бойко, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 239-242. - Бібліогр.: с. 241-242 (10 назв.)
 6. Бабкін М.В. IV міжнародна конференція Veterinary Laboratory Agency (VLA) "Хвороби тварин - 2009": научное издание / М. В. Бабкін, О. Є. Айшпур, А. В. Скрипник // Ветеринарна медицина України. - 2009. - № 12. - С. 8
 7. Блоцька О.Ф. Гармонізація до міжнародних рекомендацій методів контролювання та оцінки показників якості діагностичних наборів для виявлення антитіл до вірусу лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії: научное издание / О. Ф. Блоцька; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 125-129. - Бібліогр.: C. 129 (10 назв.)
 8. Блоцька О.Ф. Цирковіроз свиней: научное издание / О. Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 23-27. - Бібліогр.: C. 27 (15 назв.)
 9. Борсук А.М. Розробка "Набору для виявлення антитіл до збудника в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)"": научное издание / А. М. Борсук; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 63-68. - Бібліогр.: C. 66-67 (19 назв.)
 10. Вакцина проти лептоспірозу тварин полівалентна (варіант SUIS). Результати міжвідомчих комісійних випробувань: научное издание / О. О. Кучерявенко, О. О. Кучерявенко, В.А. Піотрович, В.В. Уховський, Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Г.Б. Алексєєва; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 225-231. - Бібліогр.: с. 230-231 (8 назв.)
 11. Вивчення біологічних властивостей штамів Listeria monocytogenes: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, Л.М. Виговська, С.І. Похил; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 367-3671. - Бібліогр.: C. 367 (4 назв.)
 12. Випробування ефективності нового засобу проти мікроспорії лабораторних тварин: научное издание / В. Г. Скрипник, Н.І. Колесник, Н.А. Пархоменко, В.І. Рябушко, І.М. Юркова; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 327-333. - Бібліогр.: C. 332 (8 назв.)
 13. Головко А.М. Стандартизація живих вакцин проти класичної чуми свиней та методів контролювання їх якості: научное издание / А. М. Головко, М. В. Бабкін, О. О. Напненко; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 141-145. - Бібліогр.: C. 145 (9 назв.)
 14. Головко М.А. Роль і місце молекулярно-біологічних методів при діагностиці сказу: научное издание / М. А. Головко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 135-138. - Бібліогр.: с. 137 (8 назв.)
 15. Застосування меду бджолиного для біоіндикації важких металів у агро- та біоценозах (методичні рекомендації): методические рекомендации / уклад. Р. С. Галенко, В.О. Постоєнко, А.М. Ліщук, В.М. Грібіниченко, О.П. Розовська. - К., 2009. - 29 с.
 16. Ковпак М.Р. Проблеми диференційної діагностики інфекцій птиці, які обумовлені параміксовірусами різних серотипів: научное издание / М. Р. Ковпак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 548-549. - Бібліогр.: с. 549 (6 назв.)
 17. Контроль якості культур клітин для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів: научное издание / О. О. Напненко, М. С. Карпуленко, О.А. Лаврик, А.П. Герілович; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 265-269. - Бібліогр.: c. 268-269 (9 назв.)
 18. Лабораторна діагностика репродуктивно-респіраторного синдрому свиней: методичні рекомендації / Держ. комітет вет. медицини, Держ. наук.-контр. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів; уклад.: А. М. Головко, Н. В. Гаврасьєва. - Львів: ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, 2009. - 64 с.
 19. Мачуський О.В. Результати вивчення деяких біологічних властивостей штаму Bacillus anthracis Sterne 34F2: научное издание / О. В. Мачуський, В. О. Ушкалов; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 247-252. - Бібліогр.: c. 251 (3 назв.)
 20. Методи контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів та біологічної сировини за показником "контамінація пестивірусами": научное издание / О. Карпуленко, В. Постоєнко, І. Антіпов, О. Напненко // Молодь і поступ. V Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (12-15 трав. 2009 р., м. Львів): зб. тез. - Львів, 2009. - Т. 2. - С. 117
 21. Оптимізація середовища для вирощування Trichophyton verrrucosum: научное издание / О. О. Єнтц-Хома, Н. І. Колеснік, Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 97-101. - Бібліогр.: C. 100 (3 назв.)
 22. Пінчук Н.Г. Вивчення чутливості виробничих штамів Erysipelothrix rhusiopathiae до деяких антибактеріальних речовин: научное издание / Н. Г. Пінчук, О. І. Гордієнко; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 291-296. - Бібліогр.: c. 295-296 (11 назв.)
 23. Постоєнко В.О. Роль біологічно активних апіфітосполук у корекції обмінних процесів в організмах людини і тварин: научное издание / В. О. Постоєнко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 225-233. - Бібліогр.: C. 230-233 (38 назв.)
 24. Ріст Pseudomonas aeruginosa та Candida albicans на поживних середовищах із гідролізатів морепродуктів: научное издание / К. Ю. Колеснікова, Н.А. Пархоменко, В.І. Рябушко, М.О. Голуб, В.Г. Скрипник; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 135-140. - Бібліогр.: C. 139-140 (13 назв.)
 25. Распутіна Ю.О. Поширеність та вакцинопрофілактика хвороби Марека: научное издание / Ю. О. Распутіна; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 311-316. - Бібліогр.: c. 315-316 (11 назв.)
 26. Розробка засобів контролю контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів пестивірусами на основі полімеразної ланцюгової реакції: научное издание / О. С. Карпуленко, В. О. Постоєнко, М.Д. Мельничук, О.О. Напненко // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Донецьк, 2009. - Т. 2. - С. 128-129
 27. Розробка праймерів для детекції вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней полімеразною ланцюговою реакцією: научное издание / А. М. Головко, Н. В. Гаврасьєва, В.О. Постоєнко, В.В. Кацимон, М.С. Карпуленко, О.С. Карпуленко; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 146-150. - Бібліогр.: C. 150 (10 назв.)
 28. Романенко О.А. Вивчення взаємозв'язку між характеристиками антирабічних вакцин та гуморальною імунною відповіддю після їх введення домашнім м'ясоїдним: научное издание / О. А. Романенко, Ж. М. Дрожже; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 361-365. - Бібліогр.: c. 364 (7 назв.)
 29. Романенко О.А. Вивчення властивостей тест-штаму CVS вірусу сказу: научное издание / О. А. Романенко; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 353-360. - Бібліогр.: c. 359 (14 назв.)
 30. Романько М.Є. Вивчення ростових властивостей нативних і деліофілізованих клітин тест-штамів мікоплазм: научное издание / М. Є. Романько, В. В. Андрущенко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 286-292. - Бібліогр.: C. 291-292 (10 назв.)
 31. Романько М.Є. Протонна АТФ-АЗА плазматичних мембран бактерій в оцінюванні ефектів стресу ліофілізації: научное издание / М. Є. Романько; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 362-367. - Бібліогр.: C. 367 (11 назв.)
 32. Сапрнозні інфекційні хвороби тварин / Л. Є. Корнієнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол, Л.М. Корнієнко, В.О. Ушкалов, А.М. Головко. - Біла Церква: БДАУ, 2009. - 15 с.
 33. Ушкалов В.О. Особливості довгострокового зберігання бактерій виду Listeria monocytogenes: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 503-505. - Бібліогр.: с. 504 (5 назв.)
 34. Ферментативні властивості штамів збудника мікроспорії: научное издание / Н. І. Колеснік, О. О. Єнтц-Хома, Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 176-178
 35. Чутливість тест-штамів Salmonella до антибактеріальних речовин: научное издание / К. Р. Семко, Н. Г. Пінчук, М.В. Бабкін, Д.С. Тімченко; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 379-383. - Бібліогр.: c. 383 (5 назв.)
2010
 1. Construction of nanovaccine preperetion comprising conjugate of bovine infectious rhinotracheitis, viral diarrhea and parainfluenza-3 antigens with metal nanoparticles: научное издание / M. Ye. Roman'ko, R. O. Kucheryavenko, B.T. Stegniy, T.G. Gruzina, S.M. Dybkova, L.S. Rieznichenko, V.O. Ushkalov // Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (6-10 Septembre, Beregove, the Crimea, Ukraine): book abstracts. - 2010. - P. 220
 2. Metal nanopracticles as perspective activators of probiotic preparations' biological effects: научное издание / L. I. Akymenko, L. S. Rieznichenko, T.G. Gruzina, L.M. Vygovskaya, O.S. V'yunyk, Z.R. Ulberg, V.O. Ushkalov // Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (6-10 Septembre, Beregove, the Crimea, Ukraine): book abstracts. - 2010. - P. 239
 3. Roman'ko M.Ye. Membranotropic effect of metal nanoparticles on the bacterial cells under the condition of their lyophilization/rehydration: научное издание / M. Ye. Roman'ko, L. S. Rieznichenko, V. O. Ushkalov // Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (6-10 Septembre, Beregove, the Crimea, Ukraine): book abstracts. - 2010. - P. 256
 4. Індикаторне середовище "ВС" як засіб контролю при визначенні присутності бактеріальної мікрофлори в інактивованих непрозорих субстратах: научное издание / В. О. Ушкалов, В. С. Тиндик, В.В. Андрущенко, О.В. Мачуський // Біологія тварин: наук. теорит. журн. - Львів, 2010. - Т. 12, № 1. - С. 376-382
 5. Інтенсивність мембранних процесів виробничих штамів роду Escherichia в умовах впливу наночастинок золота: научное издание / М. Є. Романько, Л. С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, В.О. Ушкалов // Український біохімічний журнал. - 2010. - № 4 (додаток 2, спец. вип.): Матеріали Х Українського біохімічного з'їзду (13-17 верес. 2010 р., м. Одеса, Україна). - С. 304-305
 6. Антоненко П.П. Ефективність сумісної дії фітопрепаратів при диспепсії телят: научное издание / П. П. Антоненко, В. О. Постоєнко; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 14-17. - Бібліогр.: c. 17 (6 назв.)
 7. Бабкін М.В. Проблеми та перспективи викорінення хвороби Ауєскі (ХА) в Україні: научное издание / М. В. Бабкін // Ветеринарна медицина України. - 2010. - № 3. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 26
 8. Блоцька О.Ф. Специфічна профілактика інфекційного бронхіту птиці: научное издание / О. Ф. Блоцька; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 22-29. - Бібліогр.: c. 29 (6 назв.)
 9. Визначення біобезпечності та біосумісності наночастинок металів для потреб ветеринарної медицини: научное издание / В. О. Ушкалов, М. Є. Романько, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова, Л.С. Рєзніченко // Ветеринарна медицина України. - 2010. - № 6. - С. 30-33
 10. Випробування «Тест-системи для виявлення РНК вірусу діареї ВР «Bovi-RNA-Test-BVDV»: научное издание / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, Р.О. Кучерявенко, С. Симоненко, В. Болотін, В. О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 93. - С. 364-369
 11. Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії": научное издание / Б. Т. Стегній, С. В. Ткаченко, Д.В. Музика, А.М. Борсук // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 101-103. - Бібліогр.: с.103 (5 назв.)
 12. Головко М.А. Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції: научное издание / М. А. Головко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 72-74. - Бібліогр.: с. 74 (6 назв.)
 13. Гордієнко О.І. Використання високодисперсних кремнеземів в біотехнології: научное издание / О. І. Гордієнко; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 61-64. - Бібліогр.: c. 63 (9 назв.)
 14. Застосування методу ДНК-комет для визначення генотоксичності препаратів ветеринарних вакцин / С.Н. Дибкова, М. Є. Романько, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, В.О. Ушкалов, А.М. Головко. - Біла Церква: БДАУ, 2009. - 300 с.
 15. Кудрявченко О.П. Розробка тест-системи Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві: научное издание / О. П. Кудрявченко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 278-280. - Бібліогр.: с.280 (10 назв.)
 16. Мембрана клітин Esherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів: научное издание / М. Є. Романко, В. С. Бойко, Л.В. матюша, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 140-146. - Бібліогр.: с.146 (22 назв.)
 17. Методичні підходи обгрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, Л.С. Рєзніченко, М.Є. Романько, Т.Г. Грузіна // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 357-362. - Бібліогр.: с. 361-362 (16 назв.)
 18. Особливості культивування збудника сальмонельозу телят на поживному середовищі з морепродуктів у промислових умовах: научное издание / К. Ю. Колеснікова, Н. А. Пархоменко, В.Г. Скрипник, В.І. Рябушко, М.О. Голуб; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 98-102. - Бібліогр.: c. 101 (10 назв.)
 19. Оцінка безпеки та біосумісності наноматеріалів органічної та неорганічної природи: научное издание / С. М. Дибкова, Т. Г. Грузіна, Л.С. Рєзніченко, З.Р. Ульберг, В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Український біохімічний журнал. - 2010. - № 4 (додаток 2, спец. вип.): Матеріали Х Українського біохімічного з'їзду (13-17 верес. 2010 р., м. Одеса, Україна). - С. 246
 20. Оценка генотоксических свойств наноматериалов ветеринарного назначения методом ДНК-комет in vitro: научное издание / М. Е. Романько, С.Н. Дыбкова, Т.Г. Грузина, З.Р. Ульберг, В.А. Ушкалов, А.Н. Головко // Аграрная наука: журн. межгос. совета по аграр. науке и информ. стран СНГ. - 2010. - № 1. - С. 28-31
 21. Результати випробувань ефективності інактивованих рідких вакцин проти сказу вітчизняного виробництва: научное издание / В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О.А. Романенко, І.П. Коцман, М.В. Айшпур, З.Р. Троценко // Ветеринарна медицина України. - 2010. - № 5. - С. 36-37
 22. Розробка праймерів для детекції парвовірусної інфекції собак полімеразною ланцюговою реакцією: научное издание / А. М. Головко, В. О. Постоєнко, А.В. Дідух, В.В. Кацимон, М.С. Карпуленко; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 55-60. - Бібліогр.: c. 59-60 (9 назв.)
 23. Сироватка тварин алогенна імунна: научное издание / В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О.В. Кольчик, О.В. Прохорятова, М.Є. Романько, Р.О. Кучерявенко, А.В. Литовський // Аграрна наука - виробництву: наук-інформ. бюл. заверш. розробок. - 2010. - № 2. - С. 22
 24. Сравнительная характеристика биологических свойств штаммов Listeria monocytogenes: научное издание / Л. М. Выговская, С. И. Похил, Т. Вияшка, Ф. Змуджинский, В.А. Ушкалов // Аграрная наука: журн. межгос. совета по аграр. науке и информ. стран СНГ. - 2010. - № 5. - С. 23-26
 25. Ушкалов В.О. Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки: научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 187-193. - Бібліогр.: с.193 (5 назв.)
 26. Ушкалов В.О. Шляхи вирішення проблеми застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. В. Проценко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 43-45. - Бібліогр.: с. 45 (5 назв.)
 27. Харченко Н.М. Вплив комплексної вакцини Хіпрабовіс на показники імуної реактивності у великої рогатої худоби: научное издание / Н. М. Харченко, В. О. Ушкалов, М. Є. Романько // Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2010. - Вип. 6 (79). - С. 136-139

 

Праці ДНКІБШМ за 2011-2013 рр.

 

 

2011

 

1. Golovko A.M. Scientific and metodical foundations of foodstuff safety and quality in Ukraine : / A. M. Golovko. - Kiyv : Agrarian Science. -  С. 50-57.

 

2. Інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом : монография / Л. Є. Корнієнко [и др.]. - Біла Церква : БДАУ, 2011. - 272 с.

 

3. Аналіз факторів впливу на якість процесу ліофільного висушування E.coli 055 : научное издание / В. О. Постоєнко, О. І. Гордієнко, В. О. Ушкалов, Л. І. Кравецький, О. О. Салганська, О. П. Кудрявченко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 208-214. - Бібліогр.: c. 213 (7 назв.)

 

4.Андрущенко В.В. Дослідження ефективності захисних середовищ ліофілізації мікоплазм : научное издание / В. В. Андрущенко, В. О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 191-193. - Бібліогр.: с. 193 (3 назв.)

 

5. Бабкін М.В. Реакції нейтралізації для визначення серопозитивного та моніторингу на прикладі віфрусної діареї великої рогатої худоби : научное издание / М. В. Бабкін, О. В. Годовський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 20-24. - Бібліогр.: c. 23 (9 назв.)

 

6. Бактерицидні властивості колоїдного срібла : научное издание / Д. Засєкін, С. Дяченко, М. Кучерук, Т. Орлюк, К. Лопатько, В. Тиндик // Продовольча індустрія АПУ. - 2011. - № 5. -  С. 16-17. - Бібліогр.: с. 17 (5 назв.)

 

7. Бергілевич О.М. Порівняльна характеристика біологічних віластивостей штамів бактерій Enterobacter sakazakii, виділенних з сирого молока та об'єктів молочної ферми : научное издание / О. М. Бергілевич, Л. І. Акименко, Д. А. Засєкін ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 11-17. - Бібліогр.: c. 16-17 (8 назв.)

 

8. Відновлення видових ознакліофільно висушених штамів E.coliпри тривалому зберіганні : методичні рекомендації / В. О. Постоєнко, О. І. Гордієнко, В. О. Ушкалов, О. О. Салганська, К. Р. Семко, Л. Й. Кравецький ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 12 с.

 

9. Ветеринарна імунологія  : навчальний посібник / А. М. Головко, Т. І. Фотіна, В. Ю. Кассіч, А. В. Березовський, В. О. Ушкалов, А. І. Фотін, О. В. Волосянко, Л. В. Нагорна. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 160 с. : ил

 

10. Ветеринарно-санітарні правила облаштування, обладнання та утримання безпритульних тварин в притулках : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко, М. В. Бабкін, М. В. Айшпур ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 16 с.

 

11. Вивчення імуногенної активності лабораторних зразків вакцини проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis sterne 34F2 : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський, М.Є. Романько, Т.Г. Грузіна, Л.С. Рєзніченко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 310-312. - Бібліогр.: с. 312 (4 назв.)

 

12. Виговська Л.М. Вивчення антибіотикорезистентності штамів Pasteurella multocida, патогенних для кролів : научное издание / Л. М. Виговська ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 27-33. - Бібліогр.: c. 33 (5 назв.)

 

13. Виговська Л.М. Вивчення біологічних властивостей штаму Pasteurella multocida "Смол" за умови S-R-дисоціації : научное издание / Л. М. Виговська // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 51-53. - Бібліогр.: с. 95 (4 назв.)

 

14. Використання біобезпечних наночастинок металів у складі пробіотиків для підвищення їх ефективності : метод. рекомендації / . М. Головко, В. О. Ушкалов, З. Р. Ульберг, Т. Г. Грузіна, М. Є. Романько, Л. М. Виговська, С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко, Л. І. Акименко, О. С. В'юник ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 24 с.

 

15. Годовський О.В. Аналіз епізоотичної ситуації та заходів профілактики вірусної діареї у світі за період з 1996 по 2004 рік : научное издание / О. В. Годовський // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 244-247. - Бібліогр.: с. 247 (8 назв.)

 

16. Годовський О.В. Вивчення імуностимулюючих та реактогенних властивостей ад'ювантів різного походження на моделі РНК вміщуючого вірусу діареї великої рогатої худоби : научное издание / О. В. Годовський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 40-46. - Бібліогр.: c. 45-46 (21 назв.)

 

17. Головко А.М. Стан та перспективи розвитку біопромисловості України : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. - 2011. - Вип. 14, N 3-4. -  С. 137-147

 

18. Дерябін О.М.Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці африканської чуми свиней з використанням діагностичної тест-системи "АЧС-Тест" : методические рекомендации / О. М. Дерябін, М. В. Бабкін, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 16 с.

 

19. Довгострокове зберігання виробничих штамів роду Clostridium: научное издание / Л. І. Акименко, В. П. Риженко, Л. С. Мілько, Т. М. Мазигула  ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N19. -  С. 13-19. - Бібліогр.: c. 18 (3 назв.)

 

20. Довгострокове зберігання виробничих штамів роду Clostridium: научное издание / Л. І. Акименко, В. П. Риженко [и др.] ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N19. -  С. 13-19. - Бібліогр.: c. 18 (3 назв.)

 

21. Додаткові критерії оцінки стрес-впливу моно- і полівалентних вакцин на організм тварин : методические рекомендации / В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко [и др.] ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 24- с.

 

22. Додаткові критерії оцінки стрес-впливу моно- і полівалентних вакцин на організм тварин : методичні рекомендації / В. О. Постоєнко, М. С. Карпуленко, В. В. Чумаченко, І. М. Мандзя, О. С. Войта, О. С. Карпуленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 24 с.

 

23. Карпуленко М.С. Застосування полівалентних вакцин у практиці ветеринарної медицини : научное издание / М. С. Карпуленко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 82-90. - Бібліогр.: c. 87-90 (41 назв.)

 

24. Ковтун В.А. Вивчення деяких біологічних властивостей епізоотичних штамів Listeria : научное издание / В. А. Ковтун ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 111-115. - Бібліогр.: c. 115 (6 назв.)

 

25. Колеснік Н.І. Аргодерм в терапії дерматомікозів собак : научное издание / Н. І. Колеснік, В. Г. Скрипник, Н. А. Пархоменко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 354-355. - Бібліогр.: с. 355 (9 назв.)

 

26. Коцман І.П. Ветеринарно-санітарні заходи у притулку для безпритульних тварин в місті Хмельницькому : научное издание / І. П. Коцман, М. В. Айшпур, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 104-107

 

27. Крючев О.М. Аналіз нормативних документів стосовно виявлення кампілобактерій в Україні : научное издание / О. М. Крючев ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 171-175. - Бібліогр.: c. 174 (10 назв.)

 

28. Методичні рекомендації з конструювання пробіотиків та застосування їх у практиці ветеринарної медицини : методические рекомендации / В. Г. Скибіцький, В. В. Козловська, Ф. Ж. Ібатуліна, О. В. Волосянко, М. В. Мельник, В. В. Столюк, В. В. Постой, В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. С. В'юник, Н. С. Кігель, С. Г. Даниленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Нічлава, 2013. - 40 с.

 

29. Методичні рекомендації по відбору зразків та підготовці проб патматеріалу для дослідження на вірусну геморагічну септицемію форелі (ВГС) : методические рекомендации / О. С. Гайдей, А. М. Головко, М. В. Бабкін, О. М. Дерябін, Н. М. Матвієнко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 20 с.

 

30. Методичні рекомендації по культивуванню термостабільних кампілобактерій : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, О. М. Крючев, Р. М. Гінзбург, В. Г. Скібіцький, Н. М. Поліщук, Л. М. Виговська, Н. Г. Пінчук, В. С. Тиндик, Г. В. Козловська, Т. В. Бетлінська ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2013. - 18 с.

 

31. Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці вірусної геморагічної септицемію форелі (ВГС) : методические рекомендации / О. С. Гайдей, А. М. Головко, О. М. Дерябін, М. В. Бабкін,  Н. М. Матвієнко, Г. А. Попова ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 20 с.

 

32. Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці сказу з використанням тест-системи "Rabies-Тест" : методические рекомендации / А. М. Головко, О. М. Дерябін, М. В. Бабкін, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 16 с.

 

33. Науковий супровід системи епізоотологічного моніторингу, діагностики та профілактики високопатогенного грипу в Україні : научное издание / Б. Т. Стегній, І. Ю. Бісюк, Д.В. Музика, А.М. Головко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 268-270. - Бібліогр.: с. 270 (5 назв.)

 

34. Оптимізація параметрів стадії досушування процесу ліофілізації E.coli 0-55 при використанні модифікованих захисних середовищ : научное издание / О. І. Гордієнко, В. О. Постоєнко, Л.Й. Кравецький, О.О. Салганська // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 51-53. - Бібліогр.: с. 52 (6 назв.)

 

35. Оцінка генотоксичності та мутагенності наночастинок металів, перспективних компонентів ветеринарних нанонутрицевтиків : научное издание / С. М. Дибкова, М. Є. Романько, Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, З. Р. Ульберг, В. О. Ушкалов, О. Т. Куцан ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 61-69. - Бібліогр.: c. 68-69 (12 назв.)

 

36. Оцінювання та контролювання біологічної безпеки наноматеріалів у ветеринарній медицині : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, Л. С. Рєзніченко, М. Є. Романько, Т. Г. Грузіна,Ю С. М. Дибкова, З. Р. Ульберг // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5. -  С. 24-28

 

37. Пінчук Н.Г. Визначення стійкості тест-мікроорганізмів до еталонних дезінфікуючих агентів : научное издание / Н. Г. Пінчук, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 153-157. - Бібліогр.: с. 156-157 (5 назв.)

 

38. Пінчук Н.Г. Гармонізація міжнародних рекомендацій методів контролювання якості вакцин інактивованих проти бешихи свиней : научное издание / Н. Г. Пінчук // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 218-219

 

39. Пінчук Н.Г. Чутливість штамів Erysipelothrix rhusiopathiae ВР-2 до антибактеріальних речовин : научное издание / Н. Г. Пінчук ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 196-201. - Бібліогр.: c. 200 (12 назв.)

 

40. Перелік показників якостідля ветеринарних імунобіологічних засобів : методичні рекомендації / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, М. В. Бабкін, Н. Г. Пінчук, О. Ф. Блоцька, О. В. Годовський, Л. М. Виговська, О. А. Романенко, В. В. Андрущенко, О. О. Напненко, К. В. Бондаренко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 8 с.

 

41. Перелік показників якості для ветеринарних імунобіологічних засобів : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко [и др.] ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 8- с.

 

42. Положення про захист хребетних тварин, яких використовують в наукових експериментах : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко, Л. М. Виговська, М. В. Бабкін ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 8 с.

 

43. Порядок знищення непридатних до використання ветеринарних імунобіологічних засобів : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко, М. В. Бабкін, О. О. Напненко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 12 с.

 

44. Порядок пред'явлення та розслідування рекламацій на ветеринарні імунобіологічні засоби, що застосовуються в Україні : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. В. Чумаченко, М. В. Пацюк, М. В. Бабкін, В. О. Постоєнко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 8 с.

 

45. Постоєнко В.О. Вплив полівалентних інактивованих вакцин на гематологічні показники курчат бройлерів : научное издание / В. О. Постоєнко, М. С. Карпуленко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 164-152. - Бібліогр.: с. 151 (9 назв.)

 

46. Правила роботи з еталонними тест-штамами мікроорганізмів, призначенними для визначення активності та залишкової кількості протимікробних препаратів в сировині та продукції тваринного походження : методические рекомендации / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, Н. Г. Пінчук, Т. Ф. Кисельова, Г. В. Дмитрієва ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2013. - 18 с.

 

47. Серологічний моніторинг вірусних хвороб промислової та свійської птиці АР Крим : научное издание / Б. Т. Стегній, А. М. Головко, С.І. Данільченко, О.А. Белявцева, І.Б. Іонкіна, Н.Г. Воротілова // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 271-272. - Бібліогр.: с. 272 (4 назв.)

 

48. Ушкалов В.О. Результати депонування штаму Bacillus anthracis Sterne 34F2 в Національному центрі штамів мікроорганізмів : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 270-273. - Бібліогр.: c. 273 (5 назв.)

 

49. Ушкалов В.О. Розробка засобу для диференційної діагностики сибірки бактеріологічним методом : научное издание / В. О. Ушкалов, Н. Г. Пінчук, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина України. - 2011. - № 6. -  С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29 (4 назв.)

 

50. Чумаченко В.В. Стрес у тварин. Частина IІ : научное издание / В. В. Чумаченко, В. В. Столюк // Ветеринарна практика. - 2011. - № 5. -  С. 24-25

 

51. Чумаченко В.В. Стрес у тварин. Частина I : научное издание / В. В. Чумаченко, В. В. Столюк // Ветеринарна практика. - 2011. - № 4. -  С. 20-24

 

2012

 

52. The support of biotechnological exponents of the challenge strain of Newcastle disease virus : научноеиздание/ O. F. Blotska, M. V. Babkin, A. M. Golovko, V. O. Ushkalov  // IX International congress of veterinary virology “One world, one health, one virology”, Veterinary Faculty - University Complutense of Madrid. Madrid, 4-7 September 2012. - Madrid, 2012. - С. 214-215

 

53. Іващенко, НаталіяВікторівна.Джерельнабазаветеринарноїімунобіології: научноеиздание/ Н. В. Іващенко// ВісникКнижковоїпалатиУкраїни. - 2012. - № 11. -  С. 22-25

 

54. АкименкоЛ.Безпекахарчовихпродуктіввланцюгу"Зланудостолу" : научноеиздание/ Л. І. Акименко, Ю. А. Цебрій; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ// Лабораторнідослідженняякінструментзабезпеченняепізоотичногоблагополуччятабезпекихарчовихпродуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 10-11

 

55. Бєлявцева Н.І.Ефективність препарату Аргодерм проти Microsporumcanis: научное издание / Н. І. Бєлявцева, Н. А. Пархоменко, В. І. Рябушко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 15-16

 

56. Біологічний індикатор для контролю повноти знешкодження при автоклавуванні : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, В. С. Тиндик, М. В. Бабкін, Л. М. Виговська, Л. І. Акименко // Ветеринарна медицина України. - 2012. - № 5. -  С. 13-15

 

57. Бабкін М.В. Африканська чума свиней: проблеми і перспективи діагностики : научное издание / М. В. Бабкін, О. М. Дерябін, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 14

 

58. Бабкін М.В. Перещеплювані культури клітин як лабораторна модель для дослідження нешкідливості та цитотоксичності біопрепаратів : научное издание / М. В. Бабкін, О. В. Годовський ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 12-14

 

59. Бабкін М.В. Розробка діагностичної тест системи для виявлення вірусу сказу методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції : научное издание / М. В. Бабкін, О. М. Дерябін, М. А. Головко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 34-35

 

60. Виділення нормофлори молока та дослідження її культурально-морфологічних та біохімічних властивостей : научное издание / Л. М. Виговська, Н. А. Пустовіт, О.В. Мачуський, В.О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 27-28

 

61. Визначення антилізоцимної активності штамів сальмонел та ешерихій, виділених від тварин, птиці, кормів тваринного походження, харчової продукції та об'єктів довкілля : научное издание / В. Г. Скрипник, О. О. Марчук [и др.] // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 150-152. - Бібліогр.: с.152 (13 назв.)

 

62. Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії" : научное издание / Б. Т. Стегній, С. В. Ткаченко, Д.В. Музика, А.М. Борсук // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 101-103. - Бібліогр.: с.103 (5 назв.)

 

63. Гайдей О.С. Моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі в рибгосподарствах України : научное издание / О. С. Гайдей, О. М. Дерябін, А. М. Головко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 70-72. - Бібліогр.: с.72 (5 назв.)

 

64. Головко А.М. Дослідження основних біологічних властивостей штамів Erysipelotrix rhusiopathiae, перспективних в контролі : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук, К. В. Бондаренко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 103-105

 

65. Головко А.М. Порівняльне вивчення біологічних властивостей та чутливості до антибіотиків бактерій роду Yersinia : научное издание / А. М. Головко, А. В. Ушкалов, Л. М. Виговська ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 21. -  С. 206-214. - Бібліогр.: с. 212-213 (15 назв.)

 

66. Головко А.М. Розробка ефективного засобу виявлення пестивірусів : научное издание / А. М. Головко, О. О. Напненко, В. В. Кацимон ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 88-90

 

67. Головко А.М. Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней : научное издание / А. М. Головко, Н. В. Гаврасьєва ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 30-31

 

68. Головко А.Н. Биобезопасность при производстве ветеринарных иммунобиологических препаратов : научное издание / А. Н. Головко, В. А. Ушкалов, А. А. Напненко // «Региональная биобезопасность и биозащита: движение к международным стандартам». 4-я ежегодная конференція Ассоциации биологической безопасности Центральной Азии и Кавказа, Алмааты. - Алмааты, 2012. - С. 53-54

 

69. Головко М.А. Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції : научное издание / М. А. Головко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 72-74. - Бібліогр.: с. 74 (6 назв.)

 

70. Головко О.А. Розробка олігонуклеотидних праймерів для диференційної діагностики чуми м'ясоїдниї за допомогою ПЛР : научное издание / О. А. Головко, В. В. Кацимон, М. С. Карпуленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 34-35

 

71. Гордієнко О.І. Удосконалення підходу щодо довготермінового зберігання виробничих штамів у колекції НЦШМ ДНКІБШМ : научное издание / О. І. Гордієнко, В. О. Постоєнко, Р. С. Максимчук ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 37-39

 

72. Депонування виробничих штамів вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 : научное издание / Б. Т. Стегній, К. Ф. Майорова, Д.В. Музика, О.Ф. Блоцька, Л.І. Акименко, А.П. Герілович ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 21. -  С. 356-361. - Бібліогр.: с. 361 (4 назв.)

 

73. Детекція парвовірусної інфекції собак методом полімеразної ланцюгової реакції : научное издание / В. О. Постоєнко, А. В. Дідух, В.В. Кацимон, М.С. Карпуленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 105-106

 

74. Епізоотична та епідеміологічна характеристика лістеріозу : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина України. - 2012. - № 6. -  С. 11-15. - Бібліогр.: с. 15 (15 назв.)

 

75. Ефективність лікування та профілактика гастроентериту у собак фітопрепаратами : научное издание / П. П. Антоненко, О. М. Постоєнко, В. В. Чумаченко, М. В. Чорний ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 20. -  С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19 (6 назв.)

 

76. Задачи государственного научно-контрольного института Биотехнологии и штаммов микроорганизмов в обеспечении биобезопасности ветеринарных иммунобиологических препаратов : научное издание / А. Н. Головко, В. А. Ушкалов, В. А. Постоенко, М. В. Бабкин, Л. И. Акименко, Л. Н. Выговская // «Региональная биобезопасность и биозащита: движение к международным стандартам». 4-я ежегодная конференція Ассоциации биологической безопасности Центральной Азии и Кавказа, Алмааты. - Алмааты, 2012. - С. 52-53

 

77. Калюжний А.В. Лептоспіроз тварин - біологічні особливості збудника та поширення захворювання : научное издание / А. В. Калюжний, С.К Ковальов, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 21. -  С. 226-236. - Бібліогр.: с. 234-236 (24 назв.)

 

78. Калюжний А.В. Щодо лабораторної діагностики лептоспірозу : научное издание / А. В. Калюжний, С.К Ковальов, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 57-58

 

79. Ковтун В.А. Порівняльне вивчення ізолятів роду Listeria з референтними штамами бельгійської колекції культур : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська ; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2012. - Вип. 13, N 3-4. -  С. 195-202

 

80. Ковтун В.А. Шляхи вдосконалення бактеріологічної ідентифікації мікроорганізмів роду Listeria : научное издание / В. А. Ковтун, Л. М. Виговська ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 58-59

 

81. Кудрявченко О.П. Виявлення збудника токсоплазмозу молекулярно-генетичним методом : научное издание / О. П. Кудрявченко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 62-64

 

82. Кудрявченко О.П. Розробка тест-системи Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві : научное издание / О. П. Кудрявченко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 278-280. - Бібліогр.: с.280 (10 назв.)

 

83. Мікробіологічні аспекти місцевих інфекційно-запальних процесів у собак : научное издание / М. В. Рубленко, В. В. Мельніков, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, Н.Г. Пінчук ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 83-85

 

84. Мікробний пейзаж при аеромонозі риб : научное издание / О. В. Крушельницька, Л. М. Виговська, В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 96. -  С. 216-219

 

85. Мембрана клітин Esherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів : научное издание / М. Є. Романко, В. С. Бойко, Л.В. матюша, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 140-146. - Бібліогр.: с.146 (22 назв.)

 

86. Методичні підходи обгрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів : научное издание / В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, Л.С. Рєзніченко, М.Є. Романько, Т.Г. Грузіна // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 357-362. - Бібліогр.: с. 361-362 (16 назв.)

 

87. Особливості застосування тесту Еймса для оцінки мутагенних властивостей наночастинок металів : научное издание / С. М. Дибкова, Н. Г. Пінчук, Т. С. Грузіна, Л. С. Рєзніченко, З. Р. Ульберг, В. О. Ушкалов, А. М. Головко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 20. -  С. 29-34. - Бібліогр.: с. 33 (10 назв.)

 

88. Пархоменко Н.А. Біологічна оцінка дезінфектантів мікросуспензійним методом : научное издание / Н. А. Пархоменко, Д. О. Ординська ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 100-101

 

89. Пархоменко Н.А. Порівняльна чутливість бактерій до сріблоутримуючого препарату "Аргодерм" : научное издание / Н. А. Пархоменко, Н. І. Бєлявцева ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 99-100

 

90. Пархоменко Н.А. Чутливість збудника туберкульозу Mycobacterium bovis до четвертинних амонійних сполук : научное издание / Н. А. Пархоменко, Н. Г. Пінчук, Н. І. Бєлявцева ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 88-90

 

91. Перспективи використання біологічних методів контролювання залишкових кількостей антибактеріальних препаратів в сировині та харчових продуктах : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук, Г.В. Дмитрієва, Т.Ф. Кисельова ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 28-30

 

92. Постоєнко В.О. Вплив хімічних компонентів у складі ветеринарних імунобіологічних засобів на біохімічні показники крові кролів : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта, І. М. Мандзя ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 107-108

 

93. Постоєнко В.О. Вплив хімічних компонентів у складі ветеринарних імунобіологічних засобів на морфологічні показники крові кролів : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта ; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2012. - Вип. 13, N 3-4. -  С. 328-332

 

94. Постоєнко В.О. Технологія проведення модельних зразків вакцин з різним вмістом формальдегіду та тіомерсалу : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 20. -  С. 134-141. - Бібліогр.: с. 139-141 (24 назв.)

 

95. Протективная роль наночастиц металлов в физиолого-биохимических механизмах репарационных процессов лиофилизированных/регидратированных клеток Salmonella : научное издание / М. Е. Романько, Л. С. Резниченко, В. А. Ушкалов, М. В. Рубленко // MATERIALY VIII MEZINARODNI VEDECKO - PRAKTICKA KONFERENCE «MODERNI VYMOZENOSTI  VEDY - 2012» 27 ledna - 05 unora 2012 roku Dil 22 Biologicke vedy Zemepis a geologie Zverolekarstvi Praha  Publishing House «Education and Sc. - 2012. -  С. 87-89

 

96. Розробка тест системи для виявлення ДНК бактерій роду Campylobacter : научное издание / О. М. Крючев, Л. М. Виговська, О.М. Дерябін, А.М. Головко, В.О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 64-65

 

97. Романенко О.А. Удосконалення лабораторної діагностики сказу тварин : научное издание / О. А. Романенко, Ж. М. Дрожже ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 114-116

 

98. Пат. UA 7608 МПК (2012.01)-905310Спосіб отримання біомаси клітин сальмонел з використанням наночасток золота і срібла / М. Є. Романько, Б. Т. Стегній [и др.]. - , [б. м.], [б. г.]. - 4 с.

 

99. Тиндик В.С. Біологічні індикатори для контролю роботи парового стерилізатора : научное издание / В. С. Тиндик ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 116-117

 

100. Ушкалов А.В. Порівняльні дослідження біологічних властивостей штамів Yesinia, виділених з об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду  : научное издание / А. В. Ушкалов, С.К Ковальов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 114-116

 

101. Ушкалов В.О. Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 187-193. - Бібліогр.: с.193 (5 назв.)

 

102. Ушкалов В.О. Лабораторним дослідженням - міжнародний рівень : научное издание / В. О. Ушкалов // Здоров'я тварин і ліки. - К., 2012. - № 7-8. -  С. 18

 

103. Ушкалов В.О. Шляхи вирішення проблеми застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин : научное издание / В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. В. Проценко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 43-45. - Бібліогр.: с. 45 (5 назв.)

 

104. Чумаченко В.В. Стандартизація мікробіологічних досліджень : научное издание / В. В. Чумаченко, В. О. Ушкалов // Здоров'я тварин і ліки. - К., 2012. - № 10. -  С. 9

 

 

2013

 

105. BlotskaO.F.Resultsofstandardizationandvalidationofdiagnostictest-kitsforenzooticbovineleukosis: научное издание / O. F. Blotska; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N23. -  С. 24-27. - Бібліогр.: c. 26-27 (10 назв.)

 

106. Control of highily pathogenic flu of bird is in Ukraine : материалывременныхколлективов/ M. Babkin, V. Ushkalov, O. Blotska, O. Godovskyi, O. Verzhykhovskyi // 32nd Annual Meeting of the American society for virology : Scientific program & Аbstracts, University Park (Pennsylvania), July 20-24, 2013 : The Pennsylvania State University, 2013. -  С. 225-226

 

107. Development of the national reference standards of serums for standardization and validation of diagnostic test-kits for enzootic bovine leukosis : материалывременныхколлективов/ A. Golovko, M. Babkin, O. Blotska, V. Ushkalov // 113th General Meeting of the American Society for Microbiology, Denver (Colorado), May 18-21, 2013. - 2013. -  С. 171

 

108. Golovko A. Antimicrobial resistance in Yersinia Enterocolitica isolated from objects of veterinary-sanitary control : материалывременныхколлективов/ A. Golovko, V. Ushkalov, L. Vygovska // 113th General Meeting of the American Society for Microbiology, Denver (Colorado), May 18-21, 2013. - Denver, 2013. -  С. 199

 

109. Particularity of rabies epidemiological process in Ukraine : научноеиздание/ M. V. Babkin, A. M. Golovko, O. M. Verzhykhovskyy, D. A. Moroz // ВетеринарнамедицинаУкраїни. - 2013. - № 8. -  С. 7-10. - Бібліогр.: с. 10 (12 назв.)

 

110. Інфекційніхворобиптиці  : навч. посіб. дляпідготовкифахівцівосвіт.-кваліфікац. рівня«магістр» спец. напряму«Вет. медицина» увищ. навч. аграр. закл. III-IV рівня акредитації / Л. Є. Корнієнко, Н. І. Наливайко [и др.] ; ред. Л. Є. Корнієнко. - 2-е вид.,  доп. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 527 с.

 

111. Акименко Л.І. Охорона здоров'я тварин в основі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації : научное издание / Л. І. Акименко // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 жовт., 2013 р.,  м. Київ, Україна). - 2013. -  С. 85-86

 

112. Антибактеріальна ефективність сріблоутримуючого засобу аргодерм в композиції з волокнистими матеріалами спанбонд та АУВМ "Днепр"-МН : научное издание / Н. А. Пархоменко, Л. О. Сахно, В. І. Рябушко, Н. І. Осипенко, С. Л. Захарова ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 417-421. - Бібліогр.: c. 420-421 (10 назв.)

 

113. Біологічні властивості штамів M. Bovis «Valle» та «AN5» при виготовленні PPD-туберкуліну для ссавців згідно вимогам ЄС : научное издание / В. Ю. Кассіч, В. Г. Скрипник, А. В. Скрипник, В. О. Ушкалов  // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 6. -  С. 18-20. - Бібліогр.: с. 20 (12 назв)

 

114. Бабкіна М.М. Дослідження антибактеріальної дії похідних триазину, феназину та триазинобензотіазину проти мікроорганізму Erysipelothrix rhusiopathiae : научное издание / М. М. Бабкіна, О. В. Васильченко, А. М. Головко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 16-20. - Бібліогр.: c. 20 (7 назв.)

 

115. Виговська Л.М. Вивчення біологічних властивостей штамів Yersinia pseudotuberculosis : научное издание / Л. М. Виговська ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 31-34. - Бібліогр.: c. 33 (7 назв.)

 

116. Визначення генотоксичного впливу формальдегіду та тіомерсалу методом ДНК-комет : научное издание / О. С. Войта, С. М. Дибкова, О. В. Годовський, В. О. Постоєнко, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 35-38. - Бібліогр.: c. 37-38 (12 назв.)

 

117. Визначення маркеру (тетрацикліну) в зубах диких м'ясоїдних після пероральної вакцинації проти сказу : научное издание / В. М. Баранов, О. В. Ложкіна, М. В. Купневська, О. Т. Марчук, Р. М. Черепанов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 21-23. - Бібліогр.: c. 22 (6 назв.)

 

118. Визначення основних параметрів процессу ліофілізації еритроцитів  : научное издание / Я. П. Лиса, В. С. Тиндик, А. М. Головко, В. О. Ушкалов, О. І. Гордієнко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 134-137. - Бібліогр.: c. 137 (15 назв.)

 

119. Виявлення генетичного матеріалу вірусу сказу при експериментальному зараженні мишей різними способами : научное издание / М. В. Бабкін, М. А. Головко, О. А. Романенко, О. М. Дерябін // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 21-23. - Бібліогр.: с. 22 (7 назв.)

 

120. Головко А.М. Malassezia-інфекції - стан проблеми в світі та Україні : научное издание / А. М. Головко, Є. В. Демченко, Н. Г. Пінчук ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 56-57. - Бібліогр.: c. 57 (11 назв.)

 

121. Головко А.М. Міжнародні вимоги щодо контролювання якості вакцин проти бешихи свиней : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 58-60. - Бібліогр.: c. 59 (9 назв.)

 

122. Головко А.М. Розроблення діагностичної тест-системи для виявлення й ідентифікації вірусу сказу на основі зворотно-транкриптазної полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) : научное издание / А. М. Головко, М. В. Бабкін, О. М. Дерябін // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 2. -  С. 11-12. - Бібліогр.: с. 12 (5 назв)

 

123. Головко А.М. Сучасна епізоотична ситуація щодо пташиного грипу на території України : научное издание / А. М. Головко, В. О. Постоєнко, М. А. Сапачова ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 78-82. - Бібліогр.: c. 81-82 (9 назв.)

 

124. Головко М.А. Аналіз епізоотичної ситуації в Україні щодо сказу : научное издание / М. А. Головко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 61-63. - Бібліогр.: c. 63 (3 назв.)

 

125. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові cільськогосподарської птиці : справочное издание / В. В. Данчук, М. П. Ніщеменко, Р. А. Пеленьо, М. Є. Романько, В. О. Ушкалов, В. І. Карповський. - Львів : Сполом, 2013. - 248 с.

 

126. Експериментальна апробація показників контролю якості спорових вакцин проти сибірки згідно міжнародних рекомендацій : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О. В. Мачуський, В. Г. Скрипник, І. О. Рубленко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 52-55. - Бібліогр.: c. 115 (9 назв.)

 

127. Забезпечення сировинної бази виготовлення препаратів для діагностики бруцельозу : научное издание / Л. І. Акименко, В. Г. Кошельник, Т. О. Терпецька, В. М. Нахабін, Л. М. Калугіна ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 12-13. - Бібліогр.: c. 13 (4 назв.)

 

128. Калюжний А.В. Вивчення етіологічної структури лептоспірозу сільськогосподарських тварин в Харківcькій області : научное издание / А. В. Калюжний, А. І. Асланова, В. О. Ушкалов // Наук. вісн. вет. медицини : зб. наук. пр. Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. - 2013. - № 11. -  С. 75-79. - Бібліогр.: с. 20 (12 назв)

 

129. Калюжний А.В. Географічні інформаційні системи в епізоотології : научное издание / А. В. Калюжний, А. В. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 191-194. - Бібліогр.: с. 194 (18 назв.)

 

130. Ковтун В.А. Динаміка збереження Listeria ivanovii після ліофілізації з використанням різних концентрацій аеросилу А-300 : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 112-115. - Бібліогр.: c. 115 (9 назв.)

 

131. Ковтун В.А. Розробка та випробування "Набору тест-штамів Listeria SPP. для проведення CAMP-test та контролю якості поживних середовищ" : научное издание / В. А. Ковтун // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 523-526. - Бібліогр.: с. 525-526 (6 назв.)

 

132. Колеснікова К.Ю. Вплив напіврідких живильних середовищ з морських гідробіонтів на довготривале збереження життєздатності промислових штамів мікроорганізмів : научное издание / К. Ю. Колеснікова, В. Г. Скрипник ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 119-121. - Бібліогр.: c. 120 (26 назв.)

 

133. Кольчик О.В. Вивчення впливу серійного пасажування на бактеріальні асоціації в умовах in vitro : научное издание / О. В. Кольчик, О. В. Прохорятова, О. В. Годовський ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 122-124. - Бібліогр.: c. 124 (6 назв.)

 

134. Кольчик О.В. Вивчення характеру впливу наночасток металів на патогенні бактерії : научное издание / О. В. Кольчик, М. Є. Романько, В. О. Ушкалов // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів. - 2013. - Вип. 14, № 3-4. -  С. 127-131

 

135. Комісійні виробничі випробування вітчизняної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н-14 в реакції затримки гемаглютинації : научное издание / Б. Т. Стегній, К. Ф. Майорова, Д. В. Музика, М. Ю. Стегній, В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О. Ф. Блоцька, Л. А. Дедок // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 548-552. - Бібліогр.: с. 551 (2 назв.)

 

136. Конструювання захисного середовища для ліофілізації бактерій роду Listeria : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 224-232. - Бібліогр.: c. 230-2312 (13 назв.)

 

137. Кучерявенко В.В. Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, перпгрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби "Рипавак-3" : научное издание / В. В. Кучерявенко, Р. О. Кучерявенко, О. В. Годовський // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 108-109. - Бібліогр.: с. 109 (5 назв.)

 

138. Мікробні біосенсорні аналізатори для експресного моніторингу якості сільськогосподарської продукції за рівнем забрудненості органічними і неорганічними полютантами : научное издание / Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, С. М. Дибкова, А. М. Головко, В. О. Ушкалов, З. Р. Ульберг ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 217-220. - Бібліогр.: c. 219-220 (6 назв.)

 

139. Напненко О.О. Стандартизація вакцин проти міксоматозу кролів та методів контролювання їх якості : научное издание / О. О. Напненко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 174-176. - Бібліогр.: c. 176 (11 назв.)

 

140. Напненко О.О. Стандартизація умов розроблення та виробництва ветеринарних імунобіологічних засобів : научное издание / О. О. Напненко // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 жовт., 2013 р.,  м. Київ, Україна). - 2013. -  С. 95-96

 

141. Особенности гормонального статуса кролей обусловленные введением живого и инактивированного вируса диареи крупного рогатого скота : научное издание / А. В. Годовский, М. В. Бабкин, Р. А. Кучерявенко, Л. Л. Симиренко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 67-70. - Бібліогр.: c. 70 (10 назв.)

 

142. Підґрунтя для запровадження референт-препарату вакцини проти сибірки тварин : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський, М. В. Бабкін, Л. М. Виговська, В. А. Ковтун, В. Г. Кошельник, О. М. Криничний // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 555-558. - Бібліогр.: с. 557 (15 назв.)

 

143. Постоєнко В.О. Обгрунтування біохімічних показників визначення нешкідливості хімічних компонентів у складі вакцин : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта, І. М. Мандзя // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 7. -  С. 11-14. - Бібліогр.: с. 14 (18 назв)

 

144. Пустовіт Н.А. Вивчення біологічних властивостей бактерій роду Lactobacillus : научное издание / Н. А. Пустовіт, Л. М. Виговська ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 213-216. - Бібліогр.: c. 216 (13 назв.)

 

145. Пустовіт Н.А. Вивчення біологічних властивостей культур Pseudomonas aerogenosa та Serratia marsencens, що спричинюють бактеріальні пороки молока : научное издание / Н. А. Пустовіт ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 448-451. - Бібліогр.: c. 451 (4 назв.)

 

146. Ржевська В.С. Антагоністична активність препарату "Емпробіо" по відношенню до умовно-патогенної мікрофлори : научное издание / В. С. Ржевська, С. О. Омельченко, О. П. Кудрявченко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 452-455. - Бібліогр.: c. 455 (6 назв.)

 

147. Розроблення засобу контролю біологічним методом залишкових кількостей протимікробних Х препаратів у продукції тваринництва : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук, Г. В. Дмитриєва, Т. Ф. Кисельова // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 7. -  С. 6-10. - Бібліогр.: с. 10 (6 назв)

 

148. Романько М.Е. Наночастицы золота в биотехнологиях культиврования биомассы Bacillus anthracis вакцинного штамма : материалы временных коллективов / М. Е. Романько, А. В. Мачусский, В. А. Ушкалов ; Казан. (Приволж.) федерал. ун-т, каф. биотехнологии, Сервис виртуал. конф. Pax Grid // Биотехнология. Взгляд в будущее : материалы II Междунар. науч.-практ. виртуал. конф., Казань, 26-27 марта 2013 г. - Казань, 2013. -  С. 294-297

 

149. Руденко П.А. Характеристика біологічних властивостей виробничих штамів лактобактерій : научное издание / П. А. Руденко, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 268-270. - Бібліогр.: c. 242 (25 назв.)

 

150. Ушкалов А.В. Вивчення антигенних властивостей бактерій роду Yersinia з колекції НЦШМ ДНКІБШМ : научное издание / А. В. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 448-451. - Бібліогр.: c. 618-619 (15 назв.)

 

151. Ушкалов А.В. Епізоотична та епідеміологічна характеристика ієрсиніозів (закінчення) : научное издание / А. В. Ушкалов // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 12. -  С. 11-14. - Бібліогр.: с. 13-14 (22 назв.)

 

152. Ушкалов А.В. Епізоотична та епідеміологічна характеристика ієрсиніозів (початок) : научное издание / А. В. Ушкалов // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 11. -  С. 15-18

 

153. Ушкалов А.В. Псевдотуберкульоз овець, лабораторна діагностика : научное издание / А. В. Ушкалов // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 жовт., 2013 р.,  м. Київ, Україна). - 2013. -  С. 56-58

 

154. Ушкалов А.В. Характеристика біологічних властивостей збудників ієрсиніозу (Y.enterocolitica, Y.pseudotuberculosis) : научное издание / А. В. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 261-267. - Бібліогр.: c. 266-267 (15 назв.)

 

155. Ушкалов В.О. Вивчення адгезивних власивостей бактерій родів Lactobacillus та Bifidobacterium : научное издание / В. О. Ушкалов, П. А. Руденко, С. С. Бордюгова // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 1. -  С. 14-16

 

156. Ушкалов В.О. Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа  : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Крушельницька // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 365-368. - Бібліогр.: с. 368 (6 назв.)

 

157. Ушкалов В.О. Надлишок мікроелементів у кормах - фактор ризику для молодняку свиней : научное издание / В. О. Ушкалов, М. В. Скрипка, І. Є. Запека ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 268-270. - Бібліогр.: c. 270 (14 назв.)

 

158. Ушкалов Валерій Олександрович: біобіліографічний покажчик наукових праць за 1990-2013 роки : До 50-річчя від дня народження / В. А. Вергунов, Н. В. Іващенко [и др.] ; . - Вінниця, 2013. - 125 с. : портр, фото. - (Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук)

 

НАУКОВІ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ДНКІБШМ за 2014 -2015рр.

Праці ДНКІБШМ за 2016 рік

2017-2020 рр.

 

На верх